Veelgestelde vragen en documentatie

Veelgestelde vragen registratie en prolongatie

Bekijk hier een overzicht van de meest gestelde vragen rondom het registratietraject.

 • Hoeveel werkervaring moet je als lerarenopleider hebben om een kansrijke registratieaanvraag te kunnen doen?

  Deze vraag krijgen we vaker, met name van schoolopleiders. Artikel 1 van het BRLO-reglement bevat de volgende begripsbepaling: “Een Lerarenopleider is iemand die werkzaam is bij of ten behoeve van een instituut (Instituutsopleider) of school (Schoolopleider) waar (aanstaande) leraren opgeleid worden. Een lerarenopleider werkt (structureel) aaneensluitend al 2 jaar als lerarenopleider en heeft 1 tot 3 jaar ervaring, en besteedt hier (substantieel) minimaal 100 uur per jaar aan.” Substantieel en structureel opleiden zijn hierin de kernwoorden. Als definitie voor structureel en substantieel hebben we hierbij geformuleerd dat een lerarenopleider (structureel) aaneensluitend 2 jaar als lerarenopleider werkt en (substantieel) minimaal 100 uur per jaar aan zijn werk als lerarenopleider besteedt. Het betekent dat je in deze opleidende taak voldoende werkervaring moet hebben om te kunnen reflecteren op de grondslag en de bekwaamheidsgebieden in de beroepsstandaard. In de beroepsstandaard wordt de veelzijdigheid van de rol van lerarenopleiders in de grondslag en bekwaamheidsgebieden gespecificeerd. Vereiste voor een succesvolle aanvraag is dat je rol als opleider expliciet wordt beschreven en verantwoord. Begeleiden of coachen van de (aspirant-)leraar staat ten dienste van het opleiden. Als begeleidende of coachende taken geïsoleerd worden uitgevoerd, dat wil zeggen zonder dat de aanvrager ook opleidende taken heeft, spreken we niet van een lerarenopleider. De beroepsstandaard is opgesteld met een gemiddeld ervaren lerarenopleider voor ogen. We adviseren lerarenopleiders die net gestart zijn een (paar) jaar te wachten met de registratieaanvraag. Twijfel je hierover of heb je andere vragen over de registratieaanvraag? Mail dan naar info@brlo.nl. We nemen dan contact met je op.  

 • Hoe dien je je registratieaanvraag zo goed mogelijk in?

  Zorg ervoor dat je altijd met de meest actuele informatie start. Deze informatie vind je als je ingelogd bent in het online systeem en daar de handleiding raadpleegt. Het is niet nodig in één keer je registratieaanvraag in te dienen. Mocht je tussentijds willen pauzeren om later verder te gaan, klik dan op ‘opslaan’ voordat je gaat afsluiten. Zie ook het document ‘Handleiding initiële registratie (juni 2019, pdf)’ op de pagina Documenten/Formulieren.

 • Hoe is de onafhankelijke beoordeling van registratiebeoordelaars gewaarborgd?

  De beoordeling wordt uitsluitend uitgevoerd door erkende registratiebeoordelaars. Dit kunnen zowel erkende Velon-registratiebeoordelaars als erkende registratiebeoordelaars van instituten of opleidingsscholen zijn. De eerste groep bestaat uit door Velon erkende beoordelaars die deel uitmaken van de beoordelaarsgroep van Velon. De tweede groep bestaat uit door Velon erkende beoordelaars die deel uitmaken van een beoordelaarsgroep van een instituut of een opleidingsschool. Alle registratiebeoordelaars worden zorgvuldig geselecteerd op hun opleidingsachtergrond en assessmentervaring. Bovendien hebben alle registratiebeoordelaars een onafhankelijkheidsverklaring ondertekend. Hierin verklaren zij geen (familie)relaties of (directe of indirecte) banden te hebben met de kandidaten. Alle aanvragen voor erkenning worden getoetst door de Erkenningscommissie. De erkenning wordt afgegeven voor vier jaar. Daarna wordt opnieuw bekeken of de betreffende beoordelaar erkend kan worden. Steekproefsgewijs worden beoordelingen door de Registercommissie gecontroleerd op volledigheid en navolgbaarheid. Naast de erkenning is er een tweede waarborg voor onafhankelijke beoordeling. Elke registratieaanvraag wordt beoordeeld door twee erkende registratiebeoordelaars (vierogenprincipe). Contactpersonen van instituten of opleidingsscholen die werken met groepen van erkende beoordelaars, zien mede toe op het beoordelingsproces. Zo hebben zij bij de door hen ingediende erkenningsvragen voor de beoordelaars aangegeven hoe zij de onafhankelijkheid waarborgen. Daarnaast zijn het de contactpersonen die de kandidaat-lerarenopleiders koppelen aan de registratiebeoordelaars en daarbij de onafhankelijkheid in het oog houden. Wat nu als ik als kandidaat toch een van mijn beoordelaars blijk te kennen? Dan kun jij of de betreffende beoordelaar dit doorgeven aan info@brlo.nl.

 • Mijn (initiële) registratie verloopt komend jaar. Wat moet ik nu doen?

  Vier jaar na je (initiële) registratie in het Beroepsregister Lerarenopleiders kun je je registratie prolongeren tijdens een pr-moment (de prolongatie van je registratie). Voorafgaand aan het pr-moment lever je je professionele biografie aan waarin je inzichtelijk hebt gemaakt hoe je jezelf als lerarenopleider in de afgelopen vier jaar hebt ontwikkeld. Tijdens het pr-moment presenteer je jezelf als lerarenopleider aan twee à drie medekandidaten. Je medekandidaten zijn tevens peerassessoren en worden hierbij begeleid door een lid van de prolongatiecommissie, dat tijdens het PR-moment als procesbegeleider optreedt. Is jouw registratie inmiddels (bijna) vier jaar geleden? Dan krijg je van ons een uitnodiging voor deelname aan jouw pr-moment. Je hoeft je dus niet zelf bij ons aan te melden. Een pdf-versie van de Registratieprocedure met hierin ook informatie over de prolongatie vind je onder Documenten/formulieren.

 • Wat gebeurt er als ik na vier jaar mijn registratie niet wil of kan prolongeren?

  Na vier jaar ontvang je van ons een uitnodiging voor deelname aan de prolongatiemomenten. Als je hiervan geen gebruik maakt, wordt je registratie in het beroepsregister beëindigd. Alleen in aantoonbare, uitzonderlijke situaties kun je een afwijking van prolongatieprocedure aanvragen bij de registercommissie. Meer hierover lees je in het reglement (artikel 14 lid 4) dat je kunt vinden op de pagina Documenten/formulieren. Wil je na beëindiging van de registratie je toch opnieuw registreren?

 • Kan ik zelf een BRLO-voorlichtingsbijeenkomst organiseren?

  Ja, dat kan, graag zelfs, want hoe meer collega’s uit het werkveld actief betrokken raken bij het beroepsregister, hoe beter. Als je plannen hebt om een groep lerarenopleiders in je instituut of school enthousiast te maken voor beroepsregistratie, dan helpen we je graag op weg. We hebben een PowerPointpresentatie samengesteld waarmee je zelf een voorlichtingsbijeenkomst kunt geven. Wil je een BRLO-voorlichtingsbijeenkomst organiseren? Stuur dan een mail naar info@brlo.nl en we nemen contact met je op.

 • Wat is het verschil tussen lerarenopleider, instituutsopleider en schoolopleider?

  Lerarenopleiders zijn werkzaam bij of ten behoeve van instituten of scholen waar (aanstaande) leraren opgeleid worden. Het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren behoort substantieel en structureel tot hun kerntaak. Op deze wijze worden de lerarenopleiders in het kader van de beroepsregistratie gedefinieerd.

  • Lerarenopleider: overkoepelende term Lerarenopleider is een overkoepelende term voor een brede groep waarbinnen twee hoofdgroepen kunnen worden onderscheiden: lerarenopleiders die werken bij een instituut (instituutsopleiders) en lerarenopleiders die werken bij een school (schoolopleiders).
  • Instituutsopleider Instituutsopleiders leiden (aanstaande) leraren op binnen de context van een opleidingsinstituut waar (aanstaande) leraren opgeleid worden. Het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren behoort substantieel en structureel tot hun kerntaak.
  • Schoolopleider Schoolopleiders leiden (aanstaande) leraren op binnen de context van een school die het samen opleiden in het integraal personeelsbeleid heeft opgenomen. Het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren behoort substantieel en structureel tot hun kerntaak.
  • Zijn er andere groepen lerarenopleiders? Binnen opleidingsscholen zijn bijvoorbeeld werkplekbegeleiders actief. De invulling van de rol van werkplekbegeleider is per opleiding verschillend, met name binnen het mbo. Aan de hand van de beroepsstandaard kan bepaald worden of de werkplekbegeleider inderdaad handelt als een schoolopleider en zich zodoende in het beroepsregister voor lerarenopleiders kan registreren. De term waarmee iemands rol of functie in de praktijk wordt aangeduid, doet dus niet ter zake. Uitgangspunt bij de beroepsregistratie is de feitelijke situatie. Zowel het opleiden als het begeleiden van (aanstaande) leraren dient substantieel en structureel tot de kerntaak van de kandidaat-lerarenopleider te behoren.
 • Wat is de taak van de manager/leidinggevende in mijn registratieprocedure?

  Je manager/leidinggevende zal je stimuleren en faciliteren bij het aangaan van het registratietraject. Daarnaast heeft je manager/leidinggevende ook een formele rol in de registratieprocedure. Hij/zij zal namelijk de verklaring leidinggevende ondertekenen. Deze verklaring omvat twee delen: de accordering van de contractuele gegevens en de echtheidsverklaring. Dit houdt het volgende in:

  • Met de accordering van de contractuele gegevens (over je werkzaamheden en werkomvang) geeft de leidinggevende aan dat jij inderdaad als lerarenopleider werkzaam bent bij de organisatie.
  • Door de echtheidsverklaring te ondertekenen, bevestigt je manager/leidinggevende dat de registratieaanvraag inderdaad bij jou hoort. Op de echtheidsverklaring kan je manager/leidinggevende verder aangeven of hij/zij de registratieaanvraag inhoudelijk heeft besproken of laten bespreken met jou. Het bespreken van de registratieaanvraag is inhoudelijk van toegevoegde waarde en kan het beoordelingsgesprek vervangen. In dat geval kan worden volstaan met een schriftelijke beoordeling. Voor de duidelijkheid: de manager/leidinggevende vervult hiermee géén beoordelende rol in het kader van de registratie.
 • Wat zijn de tarieven van registratie?

  Zie https://velon.nl/beroepsregistratie/registratie/ voor de actuele tarieven. Beoordeling van jouw aanvraag door Velon Velon heeft een eigen groep Velon-beoordelaars. Bij de beoordeling van jouw individuele aanvraag voor een zelfstandig registratietraject heb je twee keuzes:

  1. een schriftelijke beoordeling met gesprek;
  2. een schriftelijke beoordeling zonder gesprek. Dit laatste is alleen mogelijk als je leidinggevende een verklaring afgeeft dat de registratieaanvraag inhoudelijk met jou is besproken.

  Of beoordeling door andere organisaties Opleidingsinstituten of opleidingsscholen die zelf de beoordelingen in hun registratietraject organiseren, moeten gebruik maken van door Velon erkende registratiebeoordelaars. Zij kunnen beoordelaars uit de Velon-beoordelaarsgroep inzetten, maar kunnen er ook voor kiezen om met een eigen beoordelaarsgroep te werken. De contactpersoon van de betrokken organisatie vraagt dan voor beoordelaars uit de eigen organisatie erkenning aan bij de Erkenningscommissie van Velon. Tot slot kunnen opleidingsinstituten of opleidingsscholen ook erkende registratiebeoordelaars van andere organisaties inzetten. Zij moeten dan onderling tot samenwerkingsafspraken komen. De contactpersoon kan hierbij twee keuzes maken:

  1. de aanvragen worden beoordeeld door een instituutsbeoordelaar als eerste registratiebeoordelaar en een Velon-beoordelaar als tweede beoordelaar;
  2. de aanvragen worden beoordeeld door twee instituutsbeoordelaars.

  In de brochure registratieprocedure vind je meer informatie over registratieroutes. Een pdf-versie van de brochure vind je onder Documenten/formulieren.

 • Wat is het tarief voor prolongatie?

  Zie https://velon.nl/beroepsregistratie/prolongatie/ voor de kosten van het prolongeren van je beroepsregistratie.

 • Betekent aanmelding voor registratie dat je automatisch in het register wordt opgenomen?

  Nee. Om opgenomen te worden in het register moet je aantonen dat je je deskundigheid als opleider kunt relateren aan de beroepsstandaard. Dit doe je door in de aanvraag antwoord te geven op enkele valideringsvragen. Je aanvraag wordt vervolgens beoordeeld. Er zijn dan drie opties mogelijk: – Een positief oordeel leidt tot opname in het beroepsregister; – Je ontvangt een verzoek tot aanvullende informatie / reflectie; – Een negatief oordeel. Je wordt niet opgenomen in het BRLO.

 • Hoe bereik je een mede-kandidaat of een mede-beoordelaar?

  In het online registratiesysteem is het mogelijk met elkaar te communiceren via e-mail. Een bericht komt binnen in het ‘postkantoor’. Na inloggen vind je het postkantoor in de blauwe verticale balk: klik op het envelopje. Je ontvangt van een bericht ook een kopie in je eigen mailbox. Wanneer je een bericht wilt beantwoorden, kan dit vanuit het postkantoor of vanuit je eigen mailbox. Het is binnen het online registratiesysteem niet mogelijk om met elkaar te chatten.

 • Hoe kan ik als trajectbegeleider mijn kandidaten volgen in hun registratieproces?

  Als trajectbegeleider heb je geen toegang tot deze informatie. Een contactpersoon heeft dit wel. Wanneer je als trajectbegeleider op de hoogte wilt zijn, kun je dit vragen aan de betreffende contactpersoon.

 • Ik wil een registratietraject starten maar ik heb geen link (meer).

  Wanneer je je hebt aangemeld voor registratie of herregistratie, ontvang je per mail een link om het registratietraject te starten. Kun je deze e-mail niet (meer) vinden? Ga dan naar deze pagina: https://registratiesite.brlo.nl/home/nl-nl/shop en kies één van de opties. Na inloggen kom je op de goede plek terecht.

 • Waarom vinden prolongatie (PR) momenten online plaats?

  De PR-momenten vinden online plaats. Op die manier zijn bijeenkomsten eenvoudiger te plannen in ieders agenda, en besparen we veel reistijd.