professionalisering

Velon Congres

Op maandag 10 en dinsdag 11 maart 2025 vindt het volgende Velon/Velov Congres plaats. Dit keer is de locatie Rotterdam en heeft het congres als thema: Woorden én Daden!

Onderwijs is vaak onderwerp van actuele discussies. Deze gaan bijvoorbeeld over kwaliteit van onderwijs, schooladviezen, het lerarentekort en hoe we leraren opleiden. Hoe kun je als school en als leraar(opleider) woorden geven aan wat je doet en wat daar goed aan is? Hoe kun je woorden van advies of theorie omzetten naar concrete daden?

Bij leerlingen en studenten is kennisontwikkeling sterk verweven met taalontwikkeling. Hoe kan taalgericht werken worden vormgegeven binnen vakgebieden, en kan het bijdragen aan het bevorderen van kansengelijkheid? Met het thema ‘Woorden én Daden’ willen we tijdens het Velon-Velov Congres 2025 dit thema verder verkennen en onderzoeken. Dat doen we binnen een viertal programmalijnen:

  • Pedagogiek en didactiek
  • Kansrijke schoolloopbaan voor alle leerlingen
  • Digitale netwerksamenleving
  • Regie voeren: autonomie versus (persoonlijk) leiderschap

Op de hoogte blijven van het programma van het congres 2025 in Rotterdam, kijk op: www.veloncongres.nl.

Terugblik Velon Congres 2024 – Utrecht

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd Velon Congres editie 2024 op 18 en 19 maart jl, in het Beatrix Theater in Utrecht! Thema van deze editie was: Opleiden in verbinding: het leren en ontwikkelen van leraren en lerarenopleiders binnen, tussen en over onderwijssectoren heen.

We willen alle betrokkenen die een bijdrage hebben geleverd aan het programma (waaronder de deelsessies) heel hartelijk bedanken! En een diepe buiging voor de Utrechtse congrescommissie!

Over het Velon Congres

Het tweedaagse Velon Congres wordt ieder jaar in het voorjaar (februari/maart) gehouden. Het is de belangrijkste en grootste ontmoetingsplek voor ieder die betrokken is bij het opleiden en/of de professionele ontwikkeling van leraren. Je treft er met name lerarenopleiders uit universiteiten, hogescholen en Partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P).

Samen met honderden collega’s uit het hele land neem je deel aan een gevarieerd programma met boeiende presentaties en workshops. Ook buiten het officiële programma gaat het uitwisselen van kennis en ervaringen door!

Velon is intellectueel eigenaar van het congres, dat steeds op een andere locatie plaatsvindt. Twee jaar achter elkaar wordt het in opdracht van het Velon-bestuur georganiseerd door een jaarlijks wisselend consortium van lerarenopleidingen en gerelateerde instellingen in een bepaalde regio. Het derde jaar wordt het congres georganiseerd door Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV), in samenwerking met Velon. Het vindt dan in Nederland of in Vlaanderen plaats.