themagroepen

Flexibel Opleiden

Voor het opleiden van leraren zijn de afgelopen twintig jaar vele routes tot stand gekomen, misschien wel wat te veel zoals de Inspectie in 2020 constateerde. De instroom in de opleidingen is verbreed en scholen in po, so, vo en mbo vragen om actuele kennis en vaardigheden die aansluit bij de ontwikkelingen in de scholen. Om te verkennen of werken met leeruitkomsten en met leerwegonafhankelijk toetsen kansen biedt voor een betere inrichting van het opleiden van leraren is vanaf 2016 een aantal pilots gestart, ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze pilots vonden plaats in het hele hoger onderwijs, er hebben meerdere pabo’s en tweedegraads opleidingen aan deelgenomen. De tussenopbrengst van de pilots is onlangs geëvalueerd met als conclusie dat de pilots op hoofdlijnen succesvol zijn en met als belangrijk aandachtspunt dat een dergelijke herinrichting van opleidingen meerdere jaren van voorbereiding vergt waarin de opleiders zelf het voortouw nemen. Zie de samenvatting en conclusies op pagina 4 van de betreffende evaluatie voor een beschrijving van de pilots en voor de tussenresultaten.

In 2020 hebben het ministerie, de Vereniging Hogescholen (VH) en de VSNU een bestuursakkoord gesloten waarin zij vastleggen dat het werken met leeruitkomsten en maatwerk in alle hbo-lerarenopleidingen zal worden doorgevoerd en de mogelijkheden daarvoor in het wo worden verkend. Vanuit de VH is hiervoor het programma Leraren voor morgen ingesteld. Deze aanpak sluit nauw aan bij bovengenoemde ontwikkelingen, met als belangrijke kanttekening dat degenen die dit gaan ontwikkelen en uitvoeren – de lerarenopleiders in de opleidingsinstituten en de opleidingsscholen – nog niet altijd zijn betrokken bij deze ontwikkelingen.

Het lijkt ons dus tijd om als beroepsgroep van lerarenopleiders van ons te laten horen.

Wat doet de themagroep, wat willen we bereiken?

Tijdens een inspirerende kampvuursessie bij het Velov/Velon congres op 18 maart 2022 hebben we met zestien lerarenopleiders in vier groepen een rijk scala aan issues bij en perspectieven op flexibilisering besproken naar aanleiding van drie stellingen:

  • Als opleiders integreren we de ‘biografie’ van de student in het opleidingsprogramma.
  • Als opleiders onderzoeken we wanneer en hoe we leeruitkomsten onafhankelijk van tijd, plaats en gevolgde leerroute kunnen toetsen.
  • Als opleiders nemen we de regie bij ontwikkelen en uitvoeren van flexibilisering.

Zie het volledige verslag hier (pdf).

Op 29 september 2022 organiseren we een bijeenkomst voor alle geïnteresseerde Velon-leden, en tijdens de Velon studiedag op 11 november 2022 organiseren we weer een kampvuursessie.

Zo werken we vanuit gesprekken met opleiders uit scholen en opleidingsinstituten aan een gezamenlijk beeld van flexibel opleiden. We beschrijven dit in ons ‘manifest in wording’ (pdf), dat we weer bespreken binnen ieders eigen organisatie / partnerschap en dat we kunnen bespreken met het Velon-bestuur, het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, het programma Leraren voor morgen en in andere gremia gerelateerd aan Samen Opleiden en Inductie.

Wie zijn we? Doe je mee?

Momenteel bestaat de themagroep uit tien leden met een diverse achtergrond, deelname voor alle Velon-leden staat open. Verhoudingsgewijs is er nog een beperkt aantal collega’s uit scholen lid, en nog geen leden uit speciaal onderwijs, primair onderwijs en pabo.

Alle Velon leden zijn van harte welkom. Vraag informatie en meld je aan bij Pettra van Beveren via pettra@noa-amsterdam.nl.

Hartelijke groet,
Pettra van Beveren en Peter Lorist