Overheid

Start herijking kennisbases voor leraren

De herijking zal van start gaan in het studiejaar 2022-2023.

Start herijking kennisbases voor leraren

Het Bestuurlijk Overleg lerarenopleidingen van de Vereniging Hogescholen heeft op 22 april 2022 het besluit genomen dat parallel aan – en zoveel mogelijk rekening houdend met de andere ontwikkelingen in het onderwijs – de inhoud van de huidige kennisbases voor leraren opnieuw tegen het licht moet worden gehouden. De vakinhoudelijke aanpassingen zullen vrijwel parallel lopen met de actualisatie van de kerndoelen en examenprogramma´s van vo (en mbo) die onder regie van het SLO plaatsvindt. 

Voor de generieke kennisbasis komt er één brede pedagogische kennisbasis voor de pabo, tweedegraadslerarenopleidingen, vakmasters, kunstvakdocentenopleidingen en alo’s. Dit ligt in lijn met het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen, waarbij leeruitkomsten worden geformuleerd voor de brede pedagogische basis. Het werken aan een generieke kennisbasis voor alle lerarenopleidingen is een mooie ontwikkeling en samenwerkingsinitiatief, waar vertegenwoordigers van de landelijke opleidingsoverleggen in zullen participeren. De herijking van de generieke kennisbasis zal parallel lopen aan het herijkingsproces van de vakkennisbases.

De afronding van de herijking staat gepland vóór het tweede semester van het studiejaar 2023-2024, zodat de onderwijsprogramma’s nog kunnen worden aangepast. De beoogde implementatiedatum van de herijkte kennisbases is voorzien voor het studiejaar 2024-2025. De herijking van de kennisbases zal door de hogescholen zelf volledig worden gefaciliteerd. Het programmabureau 10voordeleraar zal dit proces coördineren.