Nieuws

Oproep inventarisatie vernieuwende initiatieven

Wij willen graag vernieuwende initiatieven voor het opleiden van leraren in kaart brengen.

Oproep inventarisatie vernieuwende initiatieven

Op steeds meer plekken ontstaan initiatieven binnen lerarenopleidingen om actief in te spelen op pedagogische, didactische en/of organisatorische vernieuwingen binnen het po, vo en mbo. Die vernieuwingen betekenen in sommige gevallen dat er behoefte is aan leraren met een ander profiel of andere competenties. Dit kan aanleiding zijn om tot een nieuw ontwerp van de opleiding te komen waarbij sprake is van nieuwe of aangepaste opleidingskaders: een ander profiel/beroepsbeeld, andere inhouden, een ander opleidingskader en/of een andere opbouw/structuur. 

Veelal hebben die initiatieven nog een lokaal of regionaal karakter waardoor ze nog weinig zichtbaar zijn voor anderen. Dat is jammer, omdat er ons inziens veel over en weer te leren valt van dergelijke initiatieven en van nieuwe wegen die ingeslagen worden of nieuwe invullingen die gevonden worden. 

In het kader van een nieuw NRO onderzoeksproject ( zie NRO | Samen vernieuwend opleiden) zijn we op zoek naar initiatieven binnen initiële lerarenopleidingen om naar aanleiding van actuele ontwikkelingen in scholen opleidingsprogramma’s te vernieuwen. Doelen daarbij zijn:

 • We willen verschillende initiatieven in kaart brengen, zodat ze zichtbaar worden voor een brede groep en ook laten zien welke innovaties er binnen de lerarenopleidingen plaats vinden.
 • We zullen rond een beperkt aantal casussen – geselecteerd uit het overzicht aan initiatieven – nauwkeuriger in kaart brengen hoe ontwikkelingen in scholen, nieuwe behoeften ten aanzien van kwaliteiten van leraren en de daarmee gepaard gaande innovaties in het curriculum van lerarenopleidingen leiden tot nieuwe verhoudingen en rolverdelingen in het samen opleiden en tot nieuwe didactische aanpakken in de opleidingspraktijk en nieuwe rollen voor studenten.
 • Onze ambitie is om het overzicht te publiceren via de VELON-website en ook op andere manieren (tussen)uitkomsten van ons onderzoek te delen.

Concreet is onze vraag:  

Kunt u ons namen en mailadressen geven van personen die binnen uw instelling betrokken zijn bij: 

 • Initiatieven rond nieuwe invullingen van het curriculum en/of organisatie van lerarenopleidingen,
 • naar aanleiding van pedagogische, didactische en/of organisatorische vernieuwingen binnen het po, vo en mbo, 
 • die leiden tot aanpassingen in het profiel/beroepsbeeld, de inhouden, het opleidingskader en/of de opbouw/structuur van (een deel van) de lerarenopleiding.

We zullen hen dan benaderen voor meer gedetailleerde informatie over de betreffende initiatieven. 

Bij voorbaat dank voor deze input.

Met vriendelijke groet, 

samen-vernieuwend-opleiden@fontys.nl

 • Quinta Kools en Martin Vos – Fontys Lerarenopleiding Tilburg
 • Marco Snoek en André Koffeman – Hogeschool van Amsterdam
 • Ton Zondervan en Herma Jonker – Hogeschool Windesheim
 • Elske Brouwer en Ingrid Paalman – Hogeschool Viaa
 • Frank Crasborn – Fontys Lerarenopleiding Sittard
 • Gisela Harteman-van Manen – Koningin Wilhemina College Culemborg
 • Sanne Daniels – De Nieuwste School, Tilburg