Onderzoek naar vernieuwend opleiden

In het NRO onderzoek Samen Vernieuwend Opleiden kijken we naar innovatieve opleidingspraktijken voor leraren op en over de grenzen van opleidingsinstituut en werkveld, ook wel grenspraktijken genoemd.

Het onderzoek richt zich op het groeiend aantal plekken in Nederland waar het opleiden van leraren een nieuwe dimensie krijgt en lerarenopleidingen en scholen samen uitgedaagd worden nieuwe opleidingsroutes te ontwikkelen waarmee studenten tevens leren om toegerust te worden voor deze nieuwe onderwijspraktijken. Daarbij staan twee onderzoeksvragen centraal:

  1. Hoe verloopt de samenwerking tussen scholen en opleidingsinstituten in grenspraktijken van lerarenopleidingen? Hoe kunnen deze grenspraktijken getypeerd worden en welke uitdagingen, belemmeringen en leermechanismen spelen een rol?
  2. Tot welke (nieuwe) kenmerken in het beoogde (a), uitgevoerde (b) en gerealiseerde (c) opleidingscurriculum leidt de samenwerking in deze grenspraktijken?

Centraal staat een kwalitatieve onderzoeksaanpak naar vijf concrete casussen, gekozen op basis van de volgende criteria:

  1. Als onderdeel van  initiële opleidingstrajecten (minimaal 30 ec):
  2. Start uitvoering met studenten 2022 of eerder;
  3. nieuwe opleidingskaders- en vormen;
  4. in de context van Samen opleiden;
  5. spreiding over po/pabo en tweedegraads/vo opleidingen;
  6. spreiding over hogescholen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Fontys Hogeschool (penvoerder), Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim en Hogeschool Viaa en leraaronderzoekers uit de Vereniging voor Agora Scholen en het Platform Eigentijds Onderwijs PLEION. Het onderzoek loopt van september 2021 tot september 2025.


Lees hier de verslagen terug van dit onderzoek:


Spring Leiden

Spring is een deeltijd lerarenopleiding waar wordt opgeleid tot leraar voor scholen waarbij de pedagogiek centraal staat. Deze opleiding biedt de mogelijkheid om in twee tot vier jaar een lesbevoegdheid te behalen. Hiermee kan er gewerkt worden op een school met een vernieuwend onderwijsconcept, binnenstadsscholen of op een reguliere school. Het curriculum ontstaat mede vanuit de interactie tussen de student, medestudenten en opleiders. Met elkaar vormen ze een leergemeenschap.

Lees meer >

HvA Lerarenopleiding Pedagogiek

De voltijdopleiding Leraar Pedagogiek combineert 2 werelden: de pedagogiek over opvoeden en opgroeien en het leraarschap. Je kunt als student 2 diploma’s binnen 4,5 jaar halen. Als leraar pedagogiek EN leraar in het vak naar eigen keuze.

Lees meer >

Leerlab Han

Het Leerlab is een open ruimte rondom eigentijds onderwijs voor studenten, lerarenopleiders, onderzoekers en mensen uit het werkveld. Enerzijds biedt het LeerLab ruimte aan studenten om zich onder te dompelen in eigentijdse onderwijsvormen, anderzijds biedt het LeerLab ruimte voor het experimenteren en onderzoeken van eigentijdse didactiek. Deze ervaringen worden gedeeld met lerarenopleiders.

Lees meer >

Pabo Social Work/zorg Hanze

De lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo) en de opleiding Social Work wordt gecombineerd in het 1e jaar Pabo-Social Work. Er wordt een orientatie gedaan om met een brede blik de ontwikkeling en de leefomgeving van kinderen te bekijken. Het is de combintatie tussen onderwijs en jeugdhulp.

Lees meer >

Brede leergemeenschap Windesheim

Als afspiegeling van het beroep in de toekomst leiden we studenten op in brede leergemeenschappen; docenten in VO en MBO zijn immers ook altijd werkzaam in een heterogene groep docenten die onderwijs aan een groep leerlingen/studenten verzorgt. Dit betekent dat een student vanaf dag één in twee leergemeenschappen actief is: de vakspecifieke leergemeenschap (bijvoorbeeld van Wiskunde) en de brede leergemeenschap (die altijd gekoppeld is aan een Opleidingsschool). De helft van de studiepunten is de student actief in de vakspecifieke leergemeenschap en de andere helft in de brede leergemeenschap. In de brede leergemeenschap wordt specifiek aandacht besteed aan de brede professionele basis (BPB). De studenten werken binnen de leerlijn BPB in gemengde groepen projectmatig aan vraagstukken binnen de Opleidingsscholen.

Lees meer >