Partners

Onderwijskennis.nl uitgebreid

Onderwijskennis.nl is uitgebreid met nieuwe themapagina’s en bronnen over taal, lezen, rekenen-wiskunde en feedback. Bovendien is er een nieuw praktijkvoorbeeld.

Onderwijskennis.nl uitgebreid

Het kennisaanbod op Onderwijskennis.nl is uitgebreid met nieuwe themapagina’s en bronnen over taal, lezen, rekenen-wiskunde en feedback. Bovendien is er een nieuw praktijkvoorbeeld. Bekijk de bundeling van kennis uit onderzoek, handvatten en praktijkvoorbeelden, samengebracht voor lerarenopleiders voor het primair en voortgezet onderwijs en het mbo.

Rekenen-wiskunde van 10-14 jaar

De leeftijd van 10 tot 14 jaar is een belangrijke fase in de ontwikkeling van reken-wiskundevaardigheden. Rond 12 jaar wordt er een essentiële keuze gemaakt voor het type voortgezet onderwijs. Hoe begeleid je leerlingen in deze fase?

Aandacht voor taal in zaakvak- en beroepsonderwijs

Taal is het voertuig voor kennisopbouw, instructie en communicatie. Hoe kun je als leraar/docent in het voortgezet onderwijs en het mbo gericht aandacht geven aan taal, om het leren en beroepsmatig functioneren van je leerlingen/studenten op een hoger niveau te brengen? Ontdek hoe je taalgericht vakonderwijs kunt vormgeven in de praktijk.

Motiverend leesonderwijs in het vo en mbo

Goed kunnen lezen is een belangrijke vaardigheid om mee te kunnen doen in de maatschappij. Wil je als leraar/docent in het  voortgezet onderwijs en het mbo de negatieve spiraal van dalende leesvaardigheid en dalende leesmotivatie doorbreken? Bekijk hoe je motiverend leesonderwijs kunt vormgeven op jouw school.

Feedback in het mbo en ho

‘Feedbackgeletterdheid’ is een nieuw concept in onderwijsonderzoek naar feedback in mbo en ho. Het betekent dat studenten de vaardigheid hebben om feedback te vragen, te ontvangen en te gebruiken. Het is gekoppeld aan het idee van feedback als een proces waarin de student een actieve rol heeft. Denk jij bij het ontwerpen van lessen al na over de invulling van feedback en de actieve rol van de student hierin?

Praktijkvoorbeeld: Een kenniscurriculum vanuit hoge verwachtingen

De leerkrachten en directie van basisschool Het Mozaïek in Arnhem merken dat methodes voor begrijpend lezen en wereldoriëntatie niet aansluiten bij wat hun leerlingen nodig hebben. De school ontwikkelt een eigen curriculum waarin kennisopbouw, lezen en schrijven geïntegreerd zijn in thematisch onderwijs. In een nieuw praktijkvoorbeeld lees je over de ervaringen van Het Mozaïek, hoe zij kwamen tot een evidence-informed aanpak, gedragen door het hele team, passend bij de context van de school.

Over Onderwijskennis.nl

Onderwijskennis.nl verbindt onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk en is een dienst van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Regelmatig verschijnen er nieuwe themapagina’s met een bundeling van toegankelijke kennis uit onderzoek, praktische handvatten en praktijkvoorbeelden.

Benieuwd naar wat we weten uit onderzoek over de belangrijkste onderwijsthema’s? Neem een kijkje op Onderwijskennis.nl.