Publicaties

Monitoring instroom, doorstroom en uitstroom hoger onderwijs

Op verzoek van het Ministerie van OCW heeft ResearchNed de gevolgen van beleidsmaatregelen sinds 2010 in beeld gebracht.

Monitoring instroom, doorstroom en uitstroom hoger onderwijs

Tot en met studiejaar 2021 – 2022 is gerapporteerd over de instroom, doorstroom en uitstroom van verschillende groepen studenten in het hbo en wo. Onderscheid wordt gemaakt tussen: eerst generatiestudenten, studenten met ouders uit lagere inkomensgroepen, studenten met een niet-westerse migratieachtergrond, studenten met een functiebeperking of andere bijzondere studieomstandigheden, studenten met een vooropleiding in het Caribisch gebied, mbo-studenten, en verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke studenten.

Uit de inventarisatie blijkt onder andere dat studenten van ouders met een laag inkomen vaker studieachterstand hebben, vertraging oplopen, uitvallen en/of wisselen van studie. Daarnaast melden de onderzoekers zorgelijke ontwikkelingen bij de instroom van de lerarenopleidingen. Na een opleving van de instroomcijfers in 2020 – 2021 lijken de stromen van nieuwe eerstejaars en eerstejaars aan de opleiding bij de pabo weer op het niveau van twee jaar geleden. De instroom in de tweedegraads hbo-lerarenopleidingen in de permanente tekortvakken in het onderwijs (Duits, Frans, Nederlands, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde) ontwikkelt zich zorgwekkend. Er is een sterkere afname geconstateerd bij de talen dan bij de bètavakken. Onderwijs is een van de sectoren waarin de uitval en switch het hoogst is met een toename in de laatste jaren.

De instroom in de educatieve masters neemt na een jarenlange gestage daling dit jaar weer toe en komt weer boven het niveau van 2018. Deze stijging komt vooral op het conto van enkele educatieve hbo-masters. De instroom in de educatieve wo-masters daalde licht. Met stip de populairste educatieve hbo-master is de master Educational Needs. Opvallende uitkomst is de stijging van het aantal havisten dat voor het vwo kiest.

Download hier Monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021.