Tijdschrift

Intervisie in de international classroom via een scaffolded online tool

In het kader van een NRO Senior Fellowship beurs met als thema The International Classroom is een online tool ontwikkeld die intervisie plaats- en tijdonafhankelijk faciliteert.

Intervisie in de international classroom via een scaffolded online tool

Aanleiding voor de ontwikkeling van de tool was tweeledig. Intervisie is op NHL Stenden Hogeschool, evenals op veel andere Nederlandse lerarenopleidingen, een gangbare aanpak om docenten in opleiding (studenten) in interactie te laten reflecteren op hun ervaringen om daarvan te leren.

Daarnaast heeft NHL Stenden Hogeschool een uitgesproken internationaal profiel waarbij ernaar gestreefd wordt studenten van verschillende nationaliteiten en achtergronden zowel onsite als online te laten interacteren over onderwijskundige vraagstukken om zo de internationale context de lerarenopleiding in te brengen. De ontwikkeling van de online tool is gefaseerd volgens de vijf fasen van Design Thinking. Er zijn een multidisciplinair ontwikkelteam en een internationale klankbordgroep samengesteld. In de eerste fase zijn behoeften gepeild onder studenten in binnen- en buitenland. Op basis van deze data is een simulatie van de tool gebouwd waarin studenten casussen konden delen en bespreken. In fase twee is literatuuronderzoek uitgevoerd.

De uitkomsten van fase één en twee hebben in fase drie geleid tot een verfijnd pakket van eisen op basis waarvan het prototype van de uiteindelijke tool is gebouwd (fase vier). In fase vijf is het prototype geïntegreerd in MySchoolsNetwork, het online co-creatieplatform van NHL Stenden Hogeschool. Hierbij is het prototype getest met een internationale groep studenten en zijn ervaringen en feedback in kaart gebracht.

Lees verder via de mediatheek.

Over het Tijdschrift

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is een gezamenlijke uitgave van Velon en VELOV. Het verschijnt vier keer per jaar, waarbij de vierde editie steeds een themanummer is. In het tijdschrift delen lerarenopleiders onderzoeksresultaten, praktijkervaringen, ideeën en opinies