Europe’s education leaders to gather at EDUtech Europe in Amsterdam to discuss the digital future of education

Since 2011, it has been EDUtech Global’s mission to spark ideas, seek solutions and level the education playing field globally.

Leren redeneren over grammatica in de hbo-lerarenopleiding Nederlands

Studenten aan hbo-lerarenopleidingen Nederlands blijken er niet voldoende toe in staat om te redeneren over grammatica.

Van de voorzitter

Er gaat iets nieuws beginnen… Na de zomervakantie maken we met elkaar een nieuwe start: niet alleen in de scholen, partnerschappen en lerarenopleidingen maar ook bij Velon.

Is het waar dat samenwerken bij moderne vreemde talen bijdraagt aan leerprestaties?

Deze vraag stelde een docent van de lerarenopleiding, tevens docent Frans, aan de Kennisrotonde.

Dag van de Lerarenopleider 2022

Op vrijdag 4 november 2022 vindt de Dag van de Lerarenopleider plaats.

Online congres Levende Talen 2022

Levende Talen: de meeste dynamische en gerenommeerde vakvereniging voor alle taalleraren in Nederland…

Opleiden met rijke taal: hoe doen we dit? Werkconferentie Opleiden van leraren

Vrijdag 7 oktober 2022, AOb Hoofdkantoor Utrecht.

Femke van Glansbeek – Timmermans nieuwe verenigingsmanager

Femke volgt Michèl de Vries op als verenigingsmanager van Velon.

Gedreven door onderwijs

Tien portretten van bevlogen docenten in het hoger onderwijs.

Monitoring instroom, doorstroom en uitstroom hoger onderwijs

Op verzoek van het Ministerie van OCW heeft ResearchNed de gevolgen van beleidsmaatregelen sinds 2010 in beeld gebracht.

Laat zien dat je lid en/of geregistreerd bent!

Laat jij het ook zien? Ben je ook trots op jouw lidmaatschap van Velon? En trots op jouw registratie als lerarenopleider? Pas dan jouw e-mailhandtekening* aan!

Leraren en docenten cruciaal bij opmars intelligente technologie

De Onderwijsraad constateert in de verkenning Inzet van intelligente technologie dat technologie het onderwijs kan verrijken maar ook verschralen.

Hoe is de onafhankelijke beoordeling van registratiebeoordelaars gewaarborgd?

De beoordeling wordt uitsluitend uitgevoerd door erkende registratiebeoordelaars.

Nauwgezetheid verklaart voorsprong vrouwen bij studiesucces

Vrouwelijke studenten zijn in het hoger onderwijs in de meerderheid, halen hogere cijfers, meer studiepunten en studeren vaker af dan hun mannelijke studiegenoten.

Boekentip! Wereldgericht onderwijs van Gert Biesta

Eind juni verscheen de Nederlandse vertaling van Gert Biesta zijn vijfde boek in zijn serie boeken die gezamenlijk als een onderwijstheorie beschouwd kunnen worden.

5 oktober: dag over onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk

Samen voor goed onderwijs.

Seminar Beeldbekwaam in het Onderwijs in Eye Filmmuseum

Op woensdag 2 november 2022 organiseert het Netwerk Filmeducatie samen met lerarenopleidingen de tweede editie van Beeldbekwaam in het Onderwijs in Eye Filmmuseum Amsterdam.

Leren professioneel observeren met beeldmateriaal: kansen en uitdagingen

Professioneel kunnen observeren is een essentiële vaardigheid voor (student-)leraren.

Toekomstbestendig hoger onderwijs; denkt u mee?

Naar welke thema’s in het hoger onderwijs is meer onderzoek nodig? Over welke onderwerpen zou u meer willen weten voor uw dagelijkse praktijk?

Vakvernieuwing: Kansen voor het talenonderwijs

Congres Levende Talen, 14 oktober 2022, Reehorst Ede

Aanvragen subsidie Comeniusprogramma

Het NRO heeft de calls voor het Comeniusprogramma 2023 gepubliceerd.

Maak kennis met de themagroep “passend & inclusiever onderwijs”

Deze themagroep wil dé ontmoetingsplek binnen Velon zijn waar lerarenopleiders die actief zijn op het terrein van passend onderwijs en de ontwikkeling van meer inclusieve leeromgevingen met elkaar samenwerken op het gebied van kennisdeling, kennisontwikkeling en professionalisering.

Een internationaal perspectief op reken- en wiskundeonderwijs

De internationale, vakdidactische literatuur op het gebied van het reken-wiskundeonderwijs laat zien dat dit vak heel specifieke eisen stelt aan het onderwijs.

Stroomlijnen BRLO

De afgelopen maanden zijn diverse betrokkenen rondom BRLO samengekomen om voorstellen te doen voor het stroomlijnen van BRLO.

Wat is er nodig om als lerarenopleider te kunnen werken met flexibele leerroutes?

Lees de bevindingen en aanbevelingen van de werkgroep!

Klaar voor de start?

Wat studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs leren over leesproblemen en dyslexie.

Mijn (initiële) registratie verloopt komend jaar. Wat moet ik nu doen?

Vier jaar na je (initiële) registratie in het Beroepsregister Lerarenopleiders kun je je registratie prolongeren tijdens een pr-moment (de prolongatie van je registratie).

Start herijking kennisbases voor leraren

De herijking zal van start gaan in het studiejaar 2022-2023.

Nieuw online tijdschrift voor onderwijspraktijk studies

TOPS is een nieuw online, vrij toegankelijk tijdschrift dat een podium biedt aan auteurs van artikelen over onderwijsonderzoek of anderszins dat waardevol is voor de onderwijspraktijk.

Inventarisatie opleidingsroutes voor leraren

Een werkroep Harmonisatie alternatieve routes heeft een inventarisatie gemaakt van routes die leiden tot een bevoegdheid voor het leraarschap.

Registreren en prolongeren van lerarenopleiders: beoordeling of professionele groei?

Registreren en prolongeren van lerarenopleiders zijn ingericht als beoordelingsproces, waarbij de kandidaten – lerarenopleiders die zich willen laten registreren of hun registratie willen prolongeren – aan bepaalde eisen moeten voldoen.

Stand van zaken Wet leeruitkomsten hoger onderwijs 

Op 20 juni heeft minister Dijkgraaf het wetsvoorstel voor de Wet leeruitkomsten hoger onderwijs aangeboden aan de Tweede Kamer.

Aanvragen subsidie Comeniusprogramma

Het NRO publiceert in juli de calls voor het Comeniusprogramma 2023.

EDUtech is coming to Europe on 5-6 October 2022

Inspiration in Education!

Aanvragen voor voorstellen onderzoeksprojecten

Het NRO heeft drie ‘calls for proposals’ voor onderzoek op basis van de landelijke thema’s uit de Kennisagenda voor het onderwijs opengesteld.

Dag van de Lerarenopleider 2022

Doe jij ook mee? En zet jij een lerarenopleider in het zonnetje?

Themagroep Flexibel Opleiden

Lees hier meer over de Themagroep Flexibel Opleiden.

Wat betekent de wet leeruitkomsten voor de flexibilisering van de lerarenopleidingen?

De Wet leeruitkomsten hoger onderwijs maakt het mogelijk dat alle deeltijdopleidingen en duale opleidingen kunnen gaan werken met leeruitkomsten.

Drie soorten dialogen om actief en constructief van de eigen onderwijspraktijk te leren

Dit artikel laat onderzoek zien naar kenmerken van drie soorten dialogen bij het leren van de eigen onderwijspraktijk: supervisiedialogen, peerdialogen en zelfdialogen.

Nieuw Lectoraat binnen de lerarenopleidingen: Kansengelijkheid

Monique Leijgraaf is 21 juni 2022 officieel aangesteld als Lector Kansengelijkheid aan Hogeschool Ipabo.