Verkiezingen Ledenraad

In het voorjaar van 2021 organiseerde Velon verkiezingen voor de Ledenraad. Lees er alles over op deze pagina!

Update 16 april 2021: De nieuwe ledenraad is bekend

We hadden maar liefst 13 aanmeldingen ontvangen van kandidaten die actief willen worden in de Velon Ledenraad. Het enorme enthousiasme was een grote en welkome verrassing!   

De kiescommissie, bestaande uit leden van het Velon bestuur en de Velon Ledenraad, heeft daarom besloten geen verkiezingen te organiseren maar alle kandidaten te benoemen als lid van de Ledenraad. De overwegingen hierbij waren, dat:

 • we werken aan het versterken van de beroepsgroep en een krachtige vertegenwoordiging van die beroepsgroep;
 • gezien het verloop van de Ledenraad is het goed om meer mensen al vanaf het begin actief te betrekken in het proces en niet op de reservelijst te plaatsen;
 • we kunnen gezien de ambities van de Velon en de Ledenraad veel daadkracht gebruiken.

De nieuwe Ledenraad bestaat nu uit 21 leden. Graag stellen we hen aan je voor. Maak kennis met de Ledenraad

Wat doet de Ledenraad?

Velon is een vereniging van, voor en door lerarenopleiders. Sinds 2017 heeft Velon een Ledenraad die bestaat uit 15 leden. De Ledenraad overlegt 4 keer per jaar met het Velon-bestuur. De Ledenraad heeft een aantal formele taken, zoals het instemmen met de benoeming van bestuursleden en het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening. Daarnaast praat de Ledenraad met het bestuur over het beleid van de vereniging: wat zijn relevante en actuele thema’s binnen onze beroepsgroep en wat betekent dat voor Velon?

Samenstelling van de Ledenraad

Alleen leden van Velon kunnen lid zijn van de Ledenraad. Het streven is om uit alle sectoren waarin lerarenopleiders actief zijn, vertegenwoordigers in de raad te hebben. Leden maken in principe drie jaar deel uit van de Ledenraad, waarna ze éénmaal herkiesbaar zijn.

Ik ben erg enthousiast over de bevlogen houding van de Ledenraadsleden en merk dat ik geïnspireerd en energiek uit de overleggen kom. 

Wie zoeken wij?

Wij zoeken leden voor de ledenraad die:

 • een visie hebben op het opleiden van leraren en de kwaliteit van lerarenopleiders, die de belangen van de eigen instelling en sector overstijgt;
 • actief betrokken zijn bij (de kwaliteitsontwikkeling van en/of onderzoek naar) het opleiden en professionaliseren van leraren, via een hogeschool, universiteit of opleidingsschool;
 • de belangen van Velon willen ondersteunen en een actieve bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling daarvan.

Wat betekent het om lid van de Ledenraad te zijn? 

Dit vroegen we aan enkele leden van de Ledenraad
Lees ook het dubbelinterview met Jantsje en Fenny! 

Verkiezingen

De leden van de Ledenraad worden via verkiezingen gekozen door de Velon-leden. De tijdsplanning is als volgt: 

 • zondag 14 maart: sluiting kandidaatstelling
 • vrijdag 19 maart: presentatie alle kandidaten en oproep aan alle Velon-leden om hun stem uit te brengen
 • donderdag 2 april: sluiting verkiezingstermijn
 • vrijdag 9 april: bekendmaking nieuwe Ledenraad 
 • maandag 19 april: installatie nieuwe Ledenraad

Stel je kandidaat! 

Wil je je kandidaat stellen? Vul dan uiterlijk 14 maart 2021 het formulier in. Zoveel tijd is er nog om je aan te melden: 

Meer weten?

Neem dan contact op met Michèl de Vries, verenigingsmanager, via verenigingsmanager@velon.nl.

Verkiezingsnieuwsbrief

Lees ook de speciale verkiezingsnieuwsbrief, die naar leden en BRLO geregistreerden is verzonden.