Nieuws

Velon draagt bij aan opdracht Commissie Onderwijsbevoegdheden

In november 2018 kwam de Onderwijsraad met het advies 'Ruim baan voor leraren' over bevoegdheden in het po, vo en mbo.

De ministers hebben in reactie daarop aangekondigd dat er een nieuw bevoegdhedenstelsel wordt ontworpen. De Commissie Onderwijsbevoegdheden heeft de opdracht gekregen dit verder uit te werken.

Opdracht

OCW heeft de Commissie Onderwijsbevoegdheden gevraagd de volgende producten op te leveren:

  1. Formuleer nieuwe bekwaamheidsgebieden voor het po, vo en mbo (inclusief speciaal onderwijs) en een algemeen deel dat op alle sectoren van toepassing is

Producten:

a. Beschrijving van de nieuwe bekwaamheidsgebieden voor het po, vo en mbo

b. Beschrijving van doel en inhoud van het algemene deel over pedagogiek en didactiek.

  1. Formuleer uitgangspunten voor de nieuwe vorm van lerarenopleidingen en voorbeeldroutes hoe verschillende studenten een bevoegdheid kunnen halen.

Producten:

a. Voorbeeldroutes hoe verschillende studenten een bevoegdheid kunnen halen.

b. Uitgangspunten over de nieuwe vorm van lerarenopleidingen.

Context

De regelgeving over bevoegdheden is momenteel complex en rigide waardoor leraren, potentiële leraren, scholen en lerarenopleidingen knelpunten ervaren in het huidige bevoegdhedenstelsel. Die zijn deels generiek (inflexibele schotten tussen sectoren), en deels sectorspecifiek (zoals sterke vakgerichtheid van bevoegdheden in het vo).

Het stelsel van bevoegdheden en lerarenopleidingen waarborgt de kwaliteit van onderwijs en dat moet zo blijven en waar mogelijk nog beter worden. Tegelijkertijd kan het stelsel beter worden ingericht zodat het aantrekkelijker wordt om te (blijven) werken in het onderwijs.

Er is meer ruimte nodig voor circulaire carrières en mobiliteit, waarbij mobiliteit niet per definitie als oplossing wordt gezien voor lerarentekorten, maar als onderdeel van de aantrekkelijkheid van het beroep. Het draagt bovendien bij aan de rijkheid en diversiteit van ons onderwijs. Dit vraagt om bevoegdheden en lerarenopleidingen waarin structureel ruimte is voor loopbaanontwikkeling binnen, tussen en naar verschillende onderwijssectoren.

Daarbij is het belangrijk om te kijken wat de huidige tijd vraagt aan verschillende rollen om onderwijs te verzorgen (zoals onderwijsondersteuners, schoolleiders, IB’ers, examensecretarissen), welke rollen een bevoegdheid vereisen en hoe dat er dan uit moet zien.

Werkwijze

In de werkwijze van de commissie zijn de betrokkenheid van en dialoog met de beroepsgroep van leraren en met het onderwijsveld belangrijk. De commissie bestaat daarom uit mensen uit de praktijk, de wetenschap, schoolleiding en -bestuur. Om tot een goed en haalbaar advies te komen, gaat de commissie actief de dialoog aan met de brede onderwijssector. De commissie ontwerpt samen met leraren en anderen uit het onderwijsveld en geeft iedereen die daar de behoefte aan heeft de gelegenheid om op tussenproducten te reageren. Ze doet daarbij ook een gericht beroep op experts, ‘omdenkers’ en anderen, om zienswijzen, ideeën en voorstellen goed te toetsen.

Bij de opdracht komen ook specifieke zaken aan bod die medebepalend zijn voor een aantrekkelijk en hoogwaardig lerarenberoep. Denk aan het personeelsbeleid op scholen en arbeidsvoorwaardelijke aspecten. Indien passend binnen de opdracht, zal de commissie op deze onderwerpen ingaan en zal ze haar advies over de implementatie in die bredere context plaatsen. 

Bijdrage van Velon

Voor brede input op haar activiteiten heeft de commissie een bestuurlijk klankbord ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de onderwijsbonden, sectorraden en beroepsverenigingen. Vanuit het bestuurlijk klankbord kunnen zij een waardevolle bijdrage leveren aan het advies van de commissie. Namens Velon heeft voorzitter Miranda Timmermans zitting in het klankbord.