Vereniging

Van de voorzitter

Vanaf september 2022 werken we als Velon vanuit ons nieuwe meerjarenbeleidsplan.

Van de voorzitter

Vanaf september 2022 werken we als Velon vanuit ons nieuwe meerjarenbeleidsplan. In dit plan spreken we de ambitie uit om onze rol als netwerkpartner te versterken. In dit nieuwsbericht licht ik graag toe wat we daarmee beogen.

We willen enerzijds de beroepsgroep lerarenopleiders vertegenwoordigen en hun stem laten horen in alle relevante gremia. Bijvoorbeeld, we merken dat we op landelijk niveau steeds vaker aan tafel komen als het gaat om onderwerpen die lerarenopleiders raken. Ook willen we actiever samenwerken met partners om onze doelstellingen te realiseren.

Dit krijgt nu al concreet vorm in bijvoorbeeld overleggen met het platform Samen Opleiden & Professionaliseren waar we wederzijds elkaars activiteiten onder de aandacht brengen. Ook overleggen we regelmatig met NRO en hebben we voor dit jaar twee werksessies in samenwerking met NRO vormgegeven over kansen(ong)gelijkheid en de manier waarop lerarenopleiders dit in de opleiding kunnen adresseren met hun studenten. Onze ambitie is verder om regelmatig in gesprek te gaan met voor ons belangrijke partners zoals het Ministerie voor OC&W, samenwerkingsverbanden van lerarenopleidingen (ICL, Adef en Lobo). En uiteraard willen we ook onderzoeken hoe we onze stem nog beter kunnen laten horen in de regionale allianties en de partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren. We hopen dat deze verbindingen ten minste leiden tot actieve steun, wederzijdse kennisdeling, vormen van actieve samenwerking of cross-overs (bijvoorbeeld in workshops, symposia, professionaliseringstrajecten en gezamenlijke werkgroepen) en mogelijkheden om elkaars werk breed onder de aandacht te brengen.

Uiteraard staan we als bestuur, bureau en ledenraad open voor suggesties, aanbevelingen etc. om ervoor te zorgen dat Velon kan groeien als netwerkpartner. Aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen, via info@velon.nl.

Helma Oolbekkink-Marchand