Nieuws

Themagroep Flexibilisering van het opleiden van leraren

Er is een nieuwe themagroep! Lees hier meer over de Themagroep Flexibilisering van het opleiden van leraren.

Themagroep Flexibilisering van het opleiden van leraren

Waarom deze nieuwe themagroep?

Voor het opleiden van leraren zijn de afgelopen twintig jaar vele routes tot stand gekomen, misschien wel wat te veel zoals de Inspectie in 2020 constateerde. De instroom in de opleidingen is verbreed en scholen in po, vo en mbo vragen om actuele kennis en vaardigheden die aansluit bij de ontwikkelingen in de scholen. Om te verkennen of werken met leeruitkomsten en met leerwegonafhankelijk toetsen kansen biedt voor een betere inrichting van het opleiden van leraren is vanaf 2016 een aantal pilots gestart, ondersteund door het ministerie (deze pilots vonden plaats in het hele hoger onderwijs, er hebben relatief veel pabo’s en tweedegraads opleidingen aan deelgenomen). De tussenopbrengst van de pilots is onlangs geëvalueerd met als conclusie dat de pilots op hoofdlijnen succesvol zijn en met als belangrijk aandachtspunt dat een dergelijke herinrichting van opleidingen meerdere jaren van voorbereiding vergt waarin de opleiders zelf het voortouw nemen. Zie de samenvatting en conclusies op pagina 4 van de betreffende evaluatie voor een beschrijving van de pilots en voor de tussenresultaten.

In 2020 hebben het ministerie, de Vereniging Hogescholen en de VSNU een bestuursakkoord gesloten waarin zij vastleggen dat het werken met leeruitkomsten en maatwerk in alle hbo-lerarenopleidingen zal worden doorgevoerd en de mogelijkheden daarvoor in het wo worden verkend. Dit sluit nauw aan bij bovengenoemde ontwikkelingen, met als belangrijke kanttekening dat degenen die dit gaan ontwikkelen en uitvoeren – de lerarenopleiders in de opleidingsinstituten en de opleidingsscholen – nog niet altijd zijn betrokken bij deze ontwikkelingen.

Het lijkt ons dus tijd om als beroepsgroep van lerarenopleiders van ons te laten horen.

Wat gaat de Themagroep doen, wat willen we bereiken?

Onze werkwijze en aanpak bepalen we op de eerste bijeenkomst. Daarbij kunnen bovengenoemde ervaringen in de pilots aan bod komen, naast andere ervaringen met flexibilisering waar we allemaal al vele jaren actief in zijn. We kunnen in een latere fase onze inzichten delen op bijeenkomsten van b.v. Velon en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren; en dit delen met het  Velon bestuur zodat zij samen met ons en goed geïnformeerd de belangen van de beroepsgroep kunnen behartigen. We plannen eind oktober een startbijeenkomst.

Doe je mee?

We hopen op een breed samengestelde themagroep, met lerarenopleiders uit po, vo, mbo, hbo en wo, met lerarenopleiders die ervaring hebben met het thema en lerarenopleiders die er ‘alles’ over willen leren.

Alle Velon leden zijn van harte welkom. Vraag informatie en meld je aan bij Pettra van Beveren via pettra@noa-amsterdam.nl.

Hartelijke groet,

Pettra van Beveren en Peter Lorist