Overheid

Tegemoetkoming tweede lerarenopleiding (hbo) wordt verlengd

De subsidieregeling tweede lerarenopleiding maakt het voor leraren financieel aantrekkelijker om een tweede lerarenopleiding (bachelor of master) te volgen die opleidt tot een bevoegdheid en waarvoor normaalgesproken instellingscollegegeld moet worden betaald.

Tegemoetkoming tweede lerarenopleiding (hbo) wordt verlengd

Potentiële studenten kunnen een beroep doen op deze subsidieregeling als ze niet op andere wijze (via bijvoorbeeld een lerarenbeurs of zij-instromersbeurs) voor subsidie in aanmerking komen. Vooral leraren die moeizaam een baan vinden na een eerdere opleiding komen hiervoor in aanmerking. Ook leraren die na het onderwijs in een andere sector zijn gaan werken, maar terug willen naar het onderwijs en hiervoor een ander vak willen aanleren kunnen voor deze subsidie in aanmerking komen.

Katalysator: Leven Lang Ontwikkelen
Het doel van de nationale LLO-katalysator is een forse impuls te geven aan de ontwikkeling van bij-, op- en omscholingsaanbod. In regionale samen werkingsverbanden van bedrijfsleven, onderwijs (mbo, hbo en wo; publiek en privaat) en overheid vindt vraaggerichte ontwikkeling van het scholingsaanbod plaats en worden afspraken gemaakt over uitvoering en deelname. In de eerste fase (tot 2024) ligt hierbij de focus op scholing benodigd voor het realiseren van de ambities op het vlak van de energie- en grondstoffen transitie. Vervolgens wordt de aanpak verbreed naar andere (tekort)sectoren. Onderdeel van het plan is ook een LLO-Radar, waarmee continu de (toekomstige) behoefte aan vaardigheden op de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht, zodat tijdig kan worden voorzien in passend
scholingsaanbod. Er zijn middelen beschikbaar voor mbo-, hbo- en wo-instellingen. De precieze verdeling van de middelen moet nog worden uitgewerkt.

Wiersma, de minister die verantwoordelijk is voor LLL wil in ieder geval duidelijkheid scheppen door een website te ontwikkelen waarop je alle relevante informatie kunt vinden over waar je kunt leren – in de studiebanken én daarbuiten en waar staat bij wie je kunt aankloppen met vragen over bijvoorbeeld een nieuwe studie en subisidiemogelijkheden. De website leeroverzicht.nl, een initiatief van de overheid, werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen gaat binnenkort live. 

Aanpak lerarentekort
Voor 2023 is er circa € 40,0 miljoen beschikbaar voor de aanpak lerarentekort waarvan ongeveer € 27,0 miljoen voor de subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort (RAP). Deze al bestaande subsidieregeling kan worden gebruikt om partijen in de regio te ondersteunen om het lerarentekort in het po, vo en mbo gezamenlijk aan te pakken.

Wet Beroep Leraar en lerarenregister
Voor 2023 is € 1,8 miljoen beschikbaar voor het versterken van het beroep leraar. Dit budget wordt ingezet voor onder meer de verkiezing ‘leraar van het jaar’, de ondersteuning van beroepsgroepvorming, de implementatie van het professioneel statuut van de leraar en het toezicht daarop.

Overige subsidies
Vanuit het regeerakkoord is er circa € 1,0 miljoen beschikbaar voor een programma om statushouders met lesbevoegdheid in eigen land in Nederland bevoegd in te zetten. Daarnaast zijn er subsidies voor specifieke projecten zoals een bijzondere leerstoel en de aansluiting mbo/pabo.