Nieuws

Schrijf jij een artikel voor het themanummer 2020 TvL?

Lever jij een bijdrage voor het themanummer 2020 van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders? Mail dan je voorstel voor 15 april naar de gastredactie!

Schrijf jij een artikel voor het themanummer 2020 TvL?

Het thema voor 2020 is ‘Toekomstbestendige beoordelingspraktijken/ Innovatieve oplossingen voor beoordelingsvraagstukken’.

We hopen dat jij ook een bijdrage wilt leveren!

Verhalen voor drie categorieën

Je kunt voor drie categorieën een voorstel indienen:

 1. Toetsen en beoordelen binnen de lerarenopleiding.
  Voor het beoordelen in het kader van kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming voeren lerarenopleidingen verschillende onderzoeken en activiteiten uit. Deze kunnen een bijdrage leveren aan verdere ontwikkelingen bij andere lerarenopleidingen. Beoordelingsvraagstukken hebben onder andere betrekking op de visie op toetsing, de functie van toetsing (formatief en/of summatief), de inhoud, de organisatie en de benodigde toetsbekwaamheid. Hoe ziet de beoordelingspraktijk van lerarenopleidingen eruit en in hoeverre is het onderwijs een model voor de studenten? Brede ontwikkelingen in het onderwijs ten aanzien van flexibilisering, persoonlijke ontwikkelingsgerichte leerpaden, 21ste-eeuwse vaardigheden, veranderende beroepsbeelden en nieuwe technologieën vormen hiervoor een kader.
 2. Toetsen en beoordelen als vakinhoud op de lerarenopleidin
  Vragen die bij deze lijn centraal staan hebben betrekking op de wijze waarop we onze studenten (toekomstige leraren) voorbereiden op de beoordelingspraktijk in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Welke kennis en vaardigheden hebben leraren nodig om inzicht te krijgen in het leerproces van de leerlingen of om de goede toetsen en schoolexamens te maken en te evalueren? Op welke manier leren studenten feedback te geven of te werken met peer en self assessment? Hoe wordt omgegaan met wet- en regelgeving of op welke manier worden toets- of examenprogramma’s ontworpen? Tevens is het interessant om te kijken naar de positie van beoordelen in het curriculum van studenten. Hoort het bij vakdidactiek, algemene didactiek, of bijvoorbeeld onderwijskunde?
 1. Innovaties in het werkveld van de leraar basisonderwijs, voortgezet/secundair en middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs
  Hoe ziet de beoordelingsprakijk van het werkveld eruit? In deze lijn zijn we op zoek naar bijdragen die inzicht geven in de wijze waarop scholen invulling geven aan bijvoorbeeld het meer formatief vormgeven van het onderwijs, het verlagen van toetsdruk, of de wijze waarop scholen de aanbevelingen van de Onderwijsinspectie ten aanzien van de schoolexaminering vormgeven. Hoe wordt in het primair onderwijs omgegaan met de eindtoets basisonderwijs of op welke wijze hebben docenten in het mbo zicht op de ontwikkeling van de studenten? In deze bijdragen zal telkens een vertaling gemaakt moeten worden naar de vraag wat de beoordelingspraktijk in het werkveld betekent voor de inrichting van de lerarenopleidingen.

Type bijdragen

De bijdrage kan de vorm hebben van een van de vertrouwde formats in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders:

 • Onderzoeksartikel (5000 woorden)
 • Beschouwend artikel (5000 woorden)
 • Opiniebijdrage (1500 woorden)
 • Nieuwe aanpakken en methodieken: voorbeelden uit de praktijk (5000 woorden)
 • Praktijkvoorbeeld (1500 – 2500 woorden)

Meer informatie vind je op de pagina Tijdschrift voor Lerarenopleiders.

Voorstel indienen

Voorstellen voor bijdragen moeten uiterlijk 15 april 2020 gestuurd worden naar de gastredactie via q.kools@fontys.nl.

Waar bestaat je voorstel uit?

 • (Voorlopige) titel
 • Auteurs
 • Soort artikel (zie boven)
 • Welke lijn? (zie boven)
 • Doel van het artikel
 • Relatie tot het thema
 • Samenvatting
 • 400 – 600 woorden

Uit de ingediende voorstellen maakt de gastredactie een keuze. Wij verzoeken de auteurs van de geselecteerde voorstellen vervolgens hun voorstel uit te werken tot een artikel.

Tijdlijn

 • 15 april: deadline inleveren voorstellen
 • 16 april – 5 mei: beoordelen voorstellen door gastredactie en communicatie met auteurs
 • vanaf 6 mei: maken van werkafspraken met de beoogde auteurs
 • mei – 30 september: begeleide productie van de artikelen
 • vanaf 1 oktober: eindredactie en opmaak

Gastredacteuren Tijdschrift voor Lerarenopleiders

 • Desirée Joosten-ten Brinke (Fontys Lerarenopleiding Tilburg)
 • Gerry Geitz (NHL Stenden hogeschool)
 • Kelly Beekman (Hogeschool Zeeland)
 • Rosa Bartman (Fontys Lerarenopleiding Tilburg)
 • Jos Castelijns (Hogeschool de Kempel)
 • Jorik Arts (Fontys Lerarenopleiding Tilburg)
 • Judith Gulikers (Wageningen University)
 • Tamara van Schilt-Mol (Hogeschool Arnhem en Nijmegen)
 • Quinta Kools (namens vaste redactie TvL)