professionalisering

Workshopronde 1 – Velon Themagroepen en BRLO

Workshopronde 1 – 10.00 uur

Bekijk hieronder de workshops van de Velon Themagroepen en BRLO tijdens de eerste workshopronde op de Velon studiedag.

 • Themagroep Beginnende Lerarenopleiders

  Beginnende lerarenopleiders: Stagebeoordeling

  Workshopgevers: Anna van der Want, Peter Sniekers, Marije Bent en Evelien van Geffen

  Vind je het soms lastig om tot een goede stagebeoordeling te komen? Weet je soms niet wat er precies van jou in de rol van instituutsopleider/schoolopleider wordt verwacht rondom stages? Lukt het niet om tot goede feedback te komen op het beoordelingsformulier? Ben je benieuwd hoe het op andere instituten gaat? Kom dan naar onze workshop! In een uur zullen we casussen bespreken, fragmenten bekijken, onze ervaringen delen en praktische tips geven rondom het beoordelen van studenten in hun stages.

  Deze workshop is bedoeld voor iedereen een rol heeft in het beoordelen van stages. De beginnen. Zowel lerarenopleiders met veel als met weinig ervaring zijn van harte welkom om van elkaar te leren. Om tot een goede uitwisseling te komen, vragen wij of je een stagebeoordelingsformulier mee wil nemen.

 • Themagroep Samen Opleiden in de School

  De rol van de opleidingsschool bij doorgaande professionele ontwikkeling

  Workshopgevers: Corry Leenders, Wilma Weekenstroo, Carry Jeremiah, Mariëlle Theunissen, Régie Driessen

  Doorgaande professionele ontwikkeling van leraren komt steeds meer in beeld bij beleidsmakers, scholen en opleiders. Er zijn belangrijke impulsen geweest voor het opleiden van aanstaande leraren door financiering van (aspirant) opleidingsscholen. Het inrichten van inductietrajecten van startende leraren is ondersteund door BSL (Begeleiding Startende Leraren) en VSLS (Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen). Het beroepsbeeld (Snoek e.a., 2017) helpt om breder en dieper naar het beroep te kijken en te koppelen aan doorgaande professionele ontwikkeling van ervaren leraren. Als Themagroep zijn we geïnteresseerd in doorgaande professionele ontwikkeling, en stellen onszelf vragen als: wie zijn de leraren die we nodig hebben? Wat betekent dit – terugredenerend – voor de inrichting, inhoud en vormgeving van professionele ontwikkeling, inductietrajecten, en wat moet er tijdens de opleiding aan de orde komen? Hoe koppelen opleidingsscholen doorgaande professionele ontwikkeling aan contextspecifieke vraagstukken rondom personeelsbeleid, lerarentekort, groenpluk, langstuderen, teruglopende leerlingaantallen in krimpregio’s en het behoud van leraren voor het beroep? Waar zit de urgentie en ambitie? Welk theoretisch kader helpt ons bij deze vragen?

  Tijdens de workshop delen we onze eigen ervaringen en gaan we het gesprek aan over de manier waarop de doorgaande professionele ontwikkeling in de eigen werkomgeving wordt doordacht.

 • Themagroep Toekomstbehendig opleiden

  Opleiden voor de toekomst: wat doen we in de lerarenopleiding?

  Workshopgevers: Quinta Kools, Loes van Wessum en collega’s

  Is de manier waarop wij leraren opleiden wel toekomstbestendig? Steeds meer scholen werken met vernieuwende onderwijsconcepten. Het gaat dan bijvoorbeeld om meer gepersonaliseerd leren, onderzoekend leren, domeinoverstijgende vakinhoud, etc. Zijn onze studenten voorbereid op het werken in een dergelijke context? Is onze opleiding hier eigenlijk wel op ingericht?

  In deze workshop gaan we als lerarenopleiders met elkaar in gesprek over hoe we hier in de opleiding (al) vorm aan geven én wat we hier zelf als opleider mee doen.

 • Themagroep ICT en de lerarenopleider

  Workshopgevers: Jan van der Meij, Jeroen Bottema

  De Velon themagroep ICT en de lerarenopleider heeft als doel het samenbrengen van Velon-leden die een speciale interesse hebben in het thema ICT voor leren en lesgeven en zich bezighouden met de inzet van ICT om het opleiden van leraren te ondersteunen en te versterken. Op studiedagen en het congres organiseert de themagroep activiteiten hiervoor in het kader van professionele ontwikkeling.
  Lerarenopleidingen en lerarenopleiders houden zich bezig met vraagstukken rondom de didactische ICT-bekwaamheid van toekomstige leraren. Bereiden lerarenopleidingen studenten voldoende voor op het didactisch en pedagogisch gebruik van ICT in het onderwijs? Welke plek krijgt de didactische inzet van ICT in het curriculum van de lerarenopleiding? Wat verwacht het werkveld hierin van lerarenopleidingen? Zijn lerarenopleiders rolmodel in de didactische inzet van ICT voor leren en lesgeven? Wat zijn good practices voor de inzet van ICT het opleiden van leraren betekenisvol te ondersteunen?

  Op de studiedag organiseert de themagroep een sessie waarin we lerarenopleiders, schoolopleiders, onderzoekers en specialisten uitnodigen om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen, om samen tot nieuwe ideeën te komen. We zijn op zoek naar leden die, samen met collega’s, actief vorm geven aan de agenda en activiteiten van de themagroep ICT en de lerarenopleider, gericht op het verbinden van leraren- en schoolopleiders. Hiervoor is een oproep gedaan via de nieuwsbrief van het Velon naar leden die een actieve rol willen spelen in de themagroep. Als jij interesse hebt in een dergelijke rol meld je dan aan voor de studiedag en dan ontmoeten wij elkaar op de studiedag! Het bepalen van de agenda van de themagroep ICT en de lerarenopleider voor de komende periode staat centraal in deze sessie.

 • Themagroep Professionalisering van lerarenopleiders

  Ontwikkeling van de professionele identiteit van aanstaande leraren

  Workshopgevers: Christa Dekker en Marieke Pillen

  Sinds 2017 doet Katholieke Pabo Zwolle onderzoek naar de ontwikkeling van de professionele identiteit van aanstaande leraren. In de eerste deelstudie gaan we voornamelijk in op het beeld dat eerste en tweedejaars pabostudenten hebben van het beroep van leraar. In deze workshop presenteren we de voorlopige resultaten, maar we willen vooral met de lerarenopleiders in gesprek over het beeld dat zij hebben van het beroep van leraar en hoe zij dat terug zien bij hun studenten. Dat doen we middels een rondetafelgesprek en een interactieve digitale werkvorm. De input die dit oplevert willen we graag meenemen in het vervolg van het onderzoek. Door te kijken naar de ontwikkeling van de professionele identiteit, zowel tijdens de lerarenopleiding als in de jaren daarna, hopen we bij te dragen aan de kennis over de faseringen in de professionele identiteitsontwikkeling met als doel de begeleiding en ontwikkeling van de professionele identiteit van aanstaande leraren te versterken.

 • Themagroep Passend en inclusiever onderwijs

  Gevraagd: Ambities en voorbeelden met impact voor samen opleiden, begeleiden en professionaliseren

  Workshopgevers: Dolf van Veen en collega’s

  De aandacht voor passend en inclusiever onderwijs is beperkt binnen lerarenopleidingen en opleidingsscholen (van Veen et al., 2017), ontbreekt in het advies Ons Onderwijs 2032, en verdient een prominente(re) plaats in de beroepsstandaard van lerarenopleiders (Velon) en in de begeleiding van startende leraren en bij schoolontwikkeling. Aan de vooravond van de evaluatie van passend onderwijs in 2020 wil de Velon themagroep Passend onderwijs veelbelovende praktijken identificeren en vaststellen welke vraagstukken in de lerarenopleidingen en de samenwerking met het scholenveld specifieke aandacht behoeven. Deelnemers kunnen in deze sessie eigen inzichten en (veelbelovende) praktijkervaringen inbrengen en bespreken. We zijn vooral op zoek naar kansrijke ambities op ons thema voor samen opleiden, begeleiden en professionaliseren en naar de randvoorwaarden om die te realiseren.

 • Beroepsregistratie Lerarenopleiders

  Kansen voor Samen Opleiden!

  Workshopgevers: Fréderieke van Eersel en Edmée Suasso

  Binnen partnerschappen Samen Opleiden wordt steeds vaker gekozen voor beroepsregistratietrajecten voor lerarenopleiders (BRLO). Instituutsopleiders van pabo’s, hogescholen en universiteiten én schoolopleiders uit po, vo of mbo nemen daaraan gezamenlijk deel. Beide type lerarenopleiders hebben ieder hun eigen specifieke taken en verantwoordelijkheden bij het opleiden van aanstaande leraren. Maar ze delen beiden ook één beroepsstandaard: de beroepsstandaard lerarenopleider. Deze is onafhankelijk van vakdomein, doelgroep en werkcontext. In deze workshop bespreken we de kansen van gezamenlijke BRLO-trajecten voor partnerschappen en komen enkele praktijkvoorbeelden aan bod.