Themagroepen

Passend en inclusiever onderwijs

Deze themagroep wil dé ontmoetingsplek binnen Velon zijn waar lerarenopleiders die actief zijn op het terrein van passend onderwijs en de ontwikkeling van meer inclusieve leeromgevingen met elkaar samenwerken op het gebied van kennisdeling, kennisontwikkeling en professionalisering.

Vanuit de themagroep zijn bijdragen te verwachten als artikelen in het Velon tijdschrift (Tijdschrift voor lerarenopleiders) en presentaties op Velon studiedagen en het jaarlijkse congres, beide gericht op het stimuleren van de professionele ontwikkeling van individuele lerarenopleiders en van de beroepsgroep als geheel (een kerntaak van Velon).  

Meer specifiek beogen we:

  • te leren van concrete samenwerkingspraktijken in de regio tussen opleidingen, scholen en samenwerkingsverbanden in het onderwijs, gemeenten en jeugdhulp/welzijn/gezondheidszorg om passend onderwijs en meer inclusieve leeromgevingen te realiseren voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften;
  • te leren van relevant onderzoek en Nederlandse en buitenlandse ervaringen met (het opleiden voor) passend onderwijs en het realiseren van meer inclusieve leeromgevingen;
  • en bij te dragen aan de (generieke) kennisbasis en een ‘inclusieve’ kennisbasis voor lerarenopleiders.  

Het geheel van activiteiten wil vooral curriculumontwikkeling van initiële lerarenopleidingen ondersteunen op het gebied van passend onderwijs en het realiseren van meer inclusieve leeromgevingen waaronder de samenwerking met het werkveld op ons thema t.b.v. opleiden en voortgezette professionalisering en scholing. Het ontwerpen en vaststellen van een referentiekader passend onderwijs/speciale onderwijszorg in lerarenopleidingen is daarbij een belangrijk hulpmiddel. 

Samenwerking met ADEF, LOBO en andere partijen wordt op dit moment verkend. Duidelijk is wel dat lerarenopleiders en lerarenopleidingen in Nederland aanzienlijke ontwikkelopgaven hebben om hun studenten start- en beroepsbekwaam te maken nu de doorontwikkeling van passend onderwijs is ingezet en de beweging naar inclusievere leeromgevingen is aangekondigd en gewerkt wordt aan een routekaart.

Het thema is een tamelijk verwaarloosd onderwerp in het hoger onderwijs in Nederland en de lerarenopleidingen in het bijzonder. Lerarenopleiders in het hoger onderwijs werkzaam op ons terrein worden van harte uitgenodigd contact op te nemen en deel te nemen aan activiteiten van de werkgroep. 

Contactadres: Dolf van Veen: Dolf.vanveen@ncoj.nl