Themagroepen

Flexibele Opleiders

De Velon Themagroep Flexibele Opleiders is gestart in opleidingsjaar 2021-2022 en richt zich op Velon-leden die in de praktijk van scholen en opleidingsinstituten flexibel opleiden of daarin geïnteresseerd zijn. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • We leren in partnerschap van en met elkaar vanuit de praktijk als lerarenopleiders van opleidingsinstituten en scholen.
  • We delen opbrengsten met andere lerarenopleiders.
  • We ondersteunen professionele ontwikkeling vanuit de praktijkervaringen van opleiders.

In 2022 hebben we drie bijeenkomsten georganiseerd: tijdens het Velov/Velon congres op 18 maart in Brugge, een online sessie op 29 september 2022 en een sessie op 11 november 2022 tijdens de Velon studiedag. De vierde bijeenkomst was op 13 maart 2023 tijdens het Velon congres in Zwolle, waar we het Manifest Flexibele Opleiders aan het Velon bestuur hebben aangeboden. Bij dit congres hebben wij onze naam gewijzigd van ‘Flexibel Opleiden’ naar ‘Flexibele Opleiders’.

Onze publicaties tot nu toe op een rij:

Doe je mee?

Op dit moment bestaat de Themagroep uit tien leden met een diverse achtergrond. De Themagroep staat open voor alle Velon-leden. Er is nog een beperkt aantal collega’s uit scholen actief in de themagroep, en we missen leden uit speciaal onderwijs, primair onderwijs en pabo. Ook input van leden met deze achtergrond stellen we zeer op prijs.

Alle Velon leden zijn van harte welkom. Vraag informatie en meld je aan bij Pettra van Beveren via pettra@noa-amsterdam.nl.


Achtergrond

Voor het opleiden van leraren zijn de afgelopen twintig jaar vele routes tot stand gekomen, misschien wel wat te veel zoals de Inspectie in 2020 constateerde. De instroom in de opleidingen is verbreed en scholen in po, so, vo en mbo vragen om actuele kennis en vaardigheden die aansluit bij de ontwikkelingen in de scholen. Om te verkennen of werken met leeruitkomsten en met leerwegonafhankelijk toetsen kansen biedt voor een betere inrichting van het opleiden van leraren is vanaf 2016 een aantal pilots gestart, ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze pilots vonden plaats in het hele hoger onderwijs, er hebben meerdere pabo’s en tweedegraads opleidingen aan deelgenomen. De tussenopbrengst van de pilots is onlangs geëvalueerd met als conclusie dat de pilots op hoofdlijnen succesvol zijn en met als belangrijk aandachtspunt dat een dergelijke herinrichting van opleidingen meerdere jaren van voorbereiding vergt waarin de opleiders zelf het voortouw nemen. Zie de samenvatting en conclusies op pagina 4 van de betreffende evaluatie voor een beschrijving van de pilots en voor de tussenresultaten.

In 2020 hebben het ministerie, de Vereniging Hogescholen (VH) en de VSNU een bestuursakkoord gesloten waarin zij vastleggen dat het werken met leeruitkomsten en maatwerk in alle hbo-lerarenopleidingen zal worden doorgevoerd en de mogelijkheden daarvoor in het wo worden verkend. Vanuit de VH is hiervoor het programma Leraren voor morgen ingesteld. Deze aanpak sluit nauw aan bij bovengenoemde ontwikkelingen, met als belangrijke kanttekening dat degenen die dit gaan ontwikkelen en uitvoeren – de lerarenopleiders in de opleidingsinstituten en de opleidingsscholen – nog niet altijd zijn betrokken bij deze ontwikkelingen.