Nieuws

Oproep voor bijdragen themanummer TvL 2022

Het thema is dit jaar ‘Werkplekleren van aanstaande leraren’.

Oproep voor bijdragen themanummer TvL 2022

‘Werkplekleren van aanstaande leraren’

Het aandeel van werkplekleren in het programma van de lerarenopleidingen is de afgelopen jaren substantieel gegroeid en leren in de praktijk/school is niet meer weg te denken als een essentieel onderdeel van het curriculum bij het opleiden van aanstaande leraren (hierna duiden we deze groep aan met de term ‘studenten’). Streven is dat in 2025 alle studenten stage lopen binnen de context van Samen Opleiden/partnerschappen.

We zijn benieuwd naar de kennis en ervaringen t.a.v. het leren op de werkplek. Daarom zijn we voor de invulling van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders (TvL) themanummer over ‘Werkplekleren van aanstaande leraren’ op zoek naar bijdragen die dieper ingaan op de kracht van het leren op de werkplek en dat combineren met een aantal kritische kanttekeningen/valkuilen bij het leren op de werkplek van studenten.

We zijn op zoek naar bijdragen over:

 • De ontwikkeling van werkplekleren

Bijdragen waarin de betekenis van de ontwikkeling richting werkplekleren wordt geduid, verkend en kan worden geschetst hoe toekomstige ontwikkelingen t.a.v. werkplekleren eruit zien. Hoe kan werkplekleren meegenomen worden in nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de flexibilsering van de opleidingen? En hoe kan tijdens het leren op de werkplek de basis worden gelegd voor een leven lang ontwikkelen?

 • De didactiek van werkplekleren

Werkplekleren beoogt het leren van studenten te verdiepen en te verrijken. Er zijn allerlei verschillende manieren om dit verdiepend leren plaats te laten vinden. In dat opzicht is ook interessant het opleidingsdidactisch doordenken en vormgeven van werkplekleren en het verbinden van praktijk, theorie en persoon. We zijn op zoek naar praktijkvoorbeelden, bijzondere methodieken en aanpakken, good practices etc. op dat gebied.

 • De rol van actoren

Bij en tijdens het werkplekleren spelen allerlei actoren een rol, zoals werkplekbegeleiders, schoolopleiders, instituutsopleiders, het team/sectie, collega’s, teamleiders, leerlingen en niet te vergeten de student zelf. Onderzoek en/of bespiegelingen vanuit de praktijk t.a.v. de rol van deze verschillende actoren zijn interessant. Evenals evaluaties vanuit het perspectief van de studenten ten aanzien van de betekenis van deze actoren voor hun leren.

 • De contexten van werkplekleren

Werkplekleren vindt plaats binnen verschillende contexten: binnen het beroepsonderwijs, binnen eigentijds onderwijs, binnen meer traditionele scholen etc. Ook heeft de pandemie en het lerarentekort forse consequenties voor de invulling van het werkplekleren. Geeft de diversiteit aan contexten en situaties aanleiding tot specifieke vorm en inhoud van het werkplekleren? En hoe wordt de kwaliteit van de werkplek bewaakt?

 • Instituuts- en werkplekleren

Hoe werkplekleren en instituutsleren zich tot elkaar verhouden en wat de optimale context is om bepaalde inhouden/onderdelen van het opleidingsprogramma aan bod te laten komen zijn relevante vragen om verder te verkennen en uit te werken.

Zoals uit het voorgaande blijkt ligt de focus in dit themanummer op het werkplekleren van studenten die verbonden zijn aan de lerarenopleidingen (dus ook deeltijders en zij-instroom). We richten ons niet op het werkplekleren van startende leraren of meer ervaren leraren.

Soort bijdrage

Bijdragen voor het themanummer kunnen de vorm hebben van één van de vertrouwde formats in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders:

 • Onderzoeksartikel (5000 woorden)
 • Beschouwend artikel (5000 woorden)
 • Opiniebijdrage (1500 woorden)
 • Nieuwe aanpakken en methodieken: voorbeelden uit de praktijk (5.000 woorden)
 • Praktijkvoorbeeld (1500 – 2500 woorden)

Zie Richtlijnen-voor-auteurs-versie-december-2020.pdf (velon.nl) voor uitgebreidere informatie.

Voorstellen voor bijdragen dienen uiterlijk 30 maart 2022 te worden ingediend bij de hoofdredactie (email-adres q.kools@fontys.nl ). Het voorstel omvat 400 – 600 woorden  en heeft de volgende inhoud:

 • (voorlopige) titel
 • Auteurs
 • Soort artikel (zie boven)
 • Relatie tot het thema (welk van de vier invalshoeken)
 • Samenvatting/outline

Tijdlijn en procedures

 datum

activiteit

30 maart 2022

deadline inleveren voorstellen voor artikelen

april 2022

beoordelen voorstellen door redactie

20 april 2022

melding aan auteurs wel/niet uitwerken artikel

20 juni  2022

aanleveren 1e versie artikel voor review door gastredactie

1 september 2022

aanleveren 2e versie artikel voor review gastredactie

30 september 2022

Deadline artikelen gereed

 oktober/november 2022

Eindredactie en vormgeving

Half december 2022

Publicatie themanummer 2022

Gastredactie:

Bob Koster (voorzitter gastredactie) – Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Chris Kroeze – Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Marielle Theunissen – Hogeschool Rotterdam

Anette Schaafsma – Marnix Academie

Marco Mazereeuw – NHL/Stenden

Judith de Ruyter – AO Consult

Mirella Verspiek – VO-Raad

Edmee de Suasso dLima dPrado – Saxion

Martiene Menserink – Landstede

Martin van der Plas – Scalda, Zeeuwse Opleidingsschool (ZAOS)