Nieuws

Oproep themanummer 2021 Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is een tijdschrift met artikelen vóór en dóór lerarenopleiders over voor hen relevante onderwerpen. Het themanummer van 2021 gaat over Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs. Wil jij hier een bijdrage aan leveren?

Het thema Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs wordt uitgewerkt langs twee lijnen. Binnen deze lijnen kunnen voorstellen voor artikelen worden ingediend. In beide lijnen kunnen ook voorstellen ingediend worden die specifiek gaan over corona-gerelateerde bijdragen over kansenongelijkheid. 

1. Voorbereiding van (aankomende) leraren op diversiteit en kansen(on)gelijkheid in de lerarenopleiding.

Op verschillende manieren bereiden opleidingen studenten voor op het afstemmen op diversiteit en het bevorderen van kansengelijkheid. Afstemmen op diversiteit vraagt om specifieke kennis en vaardigheden met betrekking tot het verrijken van onderwijs en het adequaat en op maat ondersteunen van leerlingen. Daarnaast vraagt het om bewustzijn van de eigen houding en opvattingen ten aanzien van onderwijs en het recht doen aan verschillen tussen leerlingen. Ook de verwachtingen die leraren van individuele leerlingen hebben spelen een belangrijke rol. Een onderzoekende houding en in het bijzonder reflectievermogen is, naast het geloof in eigen kunnen, cruciaal in het afstemmen op verschillen en voor het werken aan kansengelijkheid.

2. Inclusie en kansen(on)gelijkheid binnen de lerarenopleiding.

Hetgeen waar lerarenopleidingen hun studenten op voorbereiden, zoals weergeven in lijn 1, geldt ook voor de lerarenopleidingen zelf. In deze lijn gaat het om bijdragen over het afstemmen op verschillen tussen studenten in de lerarenopleidingen. Hoe zorgt een lerarenopleiding ervoor dat zij inclusief is en dat alles studenten zich gezien en gehoord voelen, ongeacht hun achtergrond? Hoe kunnen opleidingen diversiteitssensitief onderwijs verzorgen en goed differentiëren om tegemoet te komen aan de behoeften van verschillende studenten? Hoe kijken lerarenopleiders tegen diversiteit en kansenongelijkheid aan?

Gastredactie

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is een gezamenlijke uitgave van Velon en VELOV. Het verschijnt vier keer per jaar, waarbij de editie in december steeds een themanummer is. De gastredactie van het themanummer bestaat dit jaar uit:

Linda van den Bergh (Fontys OSO)
Jan Valy (Fontys OSO, Hogeschool PXL/Universiteit Hasselt)
Nico Schouws (Hogeschool Utrecht)
Erna van Koeven (Windesheim)
Marijke van Vijfeijken (Hogeschool Arnhem en Nijmegen)
Mascha Enthoven (Hogeschool Inholland)
Colleen Clinton (Hogeschool Inholland)
Eddie Denessen (Universiteit Leiden/Radboud Universiteit)
Karin Diemel (Fontys OSO)
Quinta Kools (hoofdredactie Tijdschrift voor Lerarenopleiders)

Voorstel indienen

Hierbij doen we een oproep om bijdragen te leveren voor dit themanummer. Wil jij graag een bijdrage leveren? Je kunt tot uiterlijk 1 april 2021 je voorstel indienen bij de gastredactie. Voor meer informatie over het indienen van een voorstel, de verschillende formats, de tijdlijn en de vervolgstappen verwijzen we naar de bijlage.