Onderzoek naar vernieuwing opleiden

In het NRO onderzoek Samen Vernieuwend Opleiden kijken we naar grenspraktijken tussen lerarenopleidingen en vernieuwingsscholen. Daarbij staan twee onderzoeksvragen centraal:

  1. Hoe verloopt de samenwerking tussen scholen en opleidingsinstituten in grenspraktijken van lerarenopleidingen? Hoe kunnen deze grenspraktijken getypeerd worden en welke uitdagingen, belemmeringen en leermechanismen spelen een rol?
  2. Tot welke (nieuwe) kenmerken in het beoogde (a), uitgevoerde (b) en gerealiseerde (c) opleidingscurriculum leidt de samenwerking in deze grenspraktijken?

Centraal staat een kwalitatieve onderzoeksaanpak naar vijf concrete casussen. Deze 5 casussen zijn zorgvuldig gekozen. De volgende criteria waren hierbij van belang:

  1. het moet een initiële opleiding zijn;
  2. startjaar 2022 of eerder;
  3. minimaal 30 credits;
  4. nieuwe opleidingskaders;
  5. samen opleiden;
  6. spreiding over po/pabo en tweedegraads/vo;
  7. spreiding over Hogescholen (niet 2 keer eenzelfde hogeschool).

Het onderzoek richt zich op het groeiend aantal plekken in Nederland waar het opleiden van leraren een nieuwe dimensie krijgt en lerarenopleidingen en scholen samen uitgedaagd worden nieuwe opleidingsroutes te ontwikkelen waarmee studenten tevens leren om toegerust te worden voor deze nieuwe onderwijspraktijken. Te denken valt aan Integrale Kind Centra.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Hogeschool Fontys (penvoeder), Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim en Hogeschool Viaa en leraaronderzoekers uit de Vereniging voor Agora Scholen en het Platform Eigentijds Onderwijs PLEION. Het onderzoek loopt van september 2021 tot september 2025.


Learning college Tilburg

De snel veranderende wereld vraagt om experts leren en ontwikkelen die leerlingen en collega’s helpen bij de ontwikkeling tot wereldburgers van de 21e eeuw. Dit vraagt om professionals die het voortouw kunnen nemen in duurzaam leren en ontwikkelen, die over bestaande grenzen heen kijken en multidisciplinaire samenwerkingen opzoeken en inzetten. Al deze elementen komen terug binnen Learning College.

Lees meer >

Spring Leiden

Spring is een deeltijd lerarenopleiding waar wordt opgeleid tot leraar voor scholen waarbij de pedagogiek centraal staat. Deze opleiding biedt de mogelijkheid om in twee tot vier jaar een lesbevoegdheid te behalen. Hiermee kan er gewerkt worden op een school met een vernieuwend onderwijsconcept, binnenstadsscholen of op een reguliere school. Het curriculum ontstaat mede vanuit de interactie tussen de student, medestudenten en opleiders. Met elkaar vormen ze een leergemeenschap.

Lees meer >

HvA Lerarenopleiding Pedagogiek

De voltijdopleiding Leraar Pedagogiek combineert 2 werelden: de pedagogiek over opvoeden en opgroeien en het leraarschap. Je kunt als student 2 diploma’s binnen 4,5 jaar halen. Als leraar pedagogiek EN leraar in het vak naar eigen keuze.

Lees meer >

Leerlab Han

Het Leerlab is een open ruimte rondom eigentijds onderwijs voor studenten, lerarenopleiders, onderzoekers en mensen uit het werkveld. Enerzijds biedt het LeerLab ruimte aan studenten om zich onder te dompelen in eigentijdse onderwijsvormen, anderzijds biedt het LeerLab ruimte voor het experimenteren en onderzoeken van eigentijdse didactiek. Deze ervaringen worden gedeeld met lerarenopleiders.

Lees meer >

Pabo Social Work/zorg Hanze

De lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo) en de opleiding Social Work wordt gecombineerd in het 1e jaar Pabo-Social Work. Er wordt een orientatie gedaan om met een brede blik de ontwikkeling en de leefomgeving van kinderen te bekijken. Het is de combintatie tussen onderwijs en jeugdhulp.

Lees meer >

Brede leergemeenschap Windesheim

In de propedeuse van de opleiding Toegepaste Gerontologie (TG) van Hogeschool Windesheim voltrok zich vorig collegejaar een gedurfd experiment. Docenten, studenten en ouderen creëerden samen een intergenerationele leeromgeving waarbij de dynamiek tussen co-creatie, persoonsvorming en socialisatie vrij spel kreeg. Het verantwoordelijke innovatieteam vertaalde de uitgangspunten van co-creatie naar een innovatietraject waarin radicaal afgerekend werd met geldende onderwijskundige uitgangspunten.

Lees meer >