Onderzoek naar vernieuwend opleiden

Pabo Social Work/zorg Hanze

Logo Hanzehogeschool Groningen

Hogeschoolnaam

Hanze Hogeschool, Groningen

Betrokken opleidingen

Pedagogische Academie en Academie voor Sociale Studies.

Zoekwoorden/kernwoorden

pabo, zorg, social work, talentkracht, ontwikkelingsgericht

Aanleiding

Op basis van de maatschappelijke ontwikkelingen rondom jeugd én de behoefte aan meer bevoegde leerkrachten heeft de Hanzehogeschool een nieuwe opleidingsvariant ontwikkeld; een bacheloropleiding, op het snijvlak van onderwijs, welzijn en zorg voor 4 tot 14-jarigen. De focus ligt op onderwijs en begeleiding van kinderen en jongeren op school, opvang én in de omgeving, vanuit de visie te leren werken vanuit krachten in plaats van klachten, mogelijkheden in plaats van beperkingen en talentgericht.  Aantrekkelijke loopbanen kunnen ontstaan voor de professionals van deze opleiding, die de rol van groepsleerkracht combineren met de rol van brugfunctionaris, intern begeleider, pedagogisch werker, gedragsexpert of in als IKC (Integraal Kind Centrum)-professional beide expertises kunnen inzetten. Ook na verloop van jaren van de ene functie switchen naar de andere behoort tot de mogelijkheden.  In de nieuwe opleidingsvariant zijn de brede ontwikkeling, vanuit verschillende perspectieven, de interactie tussen kind en professional én de relatie met ouders belangrijk, alsmede de samenwerking tussen professionals met diverse achtergronden. Door deze opleiding wordt de toekomstige professional in staat gesteld om interprofessioneel te handelen en zo ook de kloof tussen onderwijs en zorg beter te “slechten”. Naast vakinhoudelijke en didactische bekwaamheid is er aandacht voor de pedagogische bekwaamheid en de brede professionele basis om kinderen en hun netwerk goed te kunnen ondersteunen.

Kern van de innovatie

Studenten die kiezen voor de propedeuse Pabo-social work kunnen tijdens hun eerste studiejaar ontdekken welk van beide werkvelden hen aanspreekt en of de combinatie wat voor ze is. In het eerste jaar leren de studenten, naast lesgeven, hoe zij kinderen begeleiden op school, in de opvang én in hun sociale omgeving. Zo komen ze meer te weten over hoe zij de talenten van de kinderen kunnen ontwikkelen. Ook leren de studenten hoe zij als professional kunnen bijdragen aan het bevorderen van gelijke kansen en hoe ze kunnen meewerken aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Zij werken gedurende de gehele propedeuse aan integrale opdrachten, vanaf de eerste dag met ‘echte’ kinderen en realistische vraagstukken. Studenten volgen geen losse cursussen of vakken. De aangeboden onderwijsactiviteiten zijn ondersteunend aan de opdrachten. Op deze manier zijn studenten betekenisvol en toepassingsgericht aan het werk (diepteleren). Het aangeboden onderwijs bestaat uit werkcolleges waarin dieper in wordt gegaan op theoretische concepten en begrippen en vaardigheidslessen, waarin vaardigheden getraind worden. Daarnaast wordt samengewerkt in studieteams van maximaal 10 studenten. Het studieteam vormt de kern van het onderwijs, hier wordt samengewerkt aan ieders individuele leerproces. Peerfeedback speelt een belangrijke rol in het onderwijs van deze opleidingsvariant.

Na de propedeuse kunnen studenten doorstromen naar Social Work jaar 2 of naar Pabo-Zorg jaar 2. Pabo-zorg is een variant op de reguliere opleiding tot leraar basisonderwijs. In deze variant is blijvend aandacht voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Een stage in het sbo, so of vso maakt onderdeel uit van het werkplekleren.

Omvang/fase

240 ECTS, nu nog een kleine groep studenten. Beginfase. Jaar 2 draait dit jaar voor het eerst, een tweede cohort is aan de propedeuse begonnen.

Startmoment

2021

Website

https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/maatschappij/pedagogische-academie/opleidingen/bachelor/pabo-social-work

Contactpersoon

Mariska de Peuter