Nieuws

Minister Wiersma wil meer centrale aansturing lerarenopleidingen

Nieuwsbericht van Science Guide, april 2023: Minister Wiersma wil meer centrale aansturing lerarenopleidingen.

Minister Wiersma wil meer centrale aansturing lerarenopleidingen

Lees hier het uitgebreide nieuwsbericht van Science Guide, april 2023

De opleidingen voor leraren zijn te versnipperd en reageren te traag op nieuwe ontwikkelingen. Meer centrale regie is vereist, stelt minister Dennis Wiersma (OCW). Tot die conclusie komt hij na een kritisch Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO), waarbij gekeken werd hoe het beleid beter vormgegeven kan worden. Wiersma wil daarbij samen met zijn collega Dijkgraaf ook expliciet kijken naar de lerarenopleidingen. 

De overheid zou volgens het rapport van IBO meer moeten sturen op wat aankomende leraren leren op een lerarenopleiding. Voor het optimaliseren van de samenwerking tussen beroepsgroep, besturen, lerarenopleidingen en het ministerie past ook een actievere opstelling van de overheid. Ook zorgwekkend is dat lerarenopleiders hun studenten bij afstuderen lang niet altijd startbekwaam achten wat betreft onderdelen van de vakdidactische vaardigheden in taal- en rekenonderwijs, noch qua taal- en rekenvaardigheden van de studenten zelf, zo staat in het IBO. Meer regie op de inhoud van de lerarenopleidingen komen, zou tot verbetering moeten leiden, is de conclusie van zowel het IBO als de minister.

Om tot betere afstemming en regie te komen wordt een nieuw gremium ingesteld: een ‘curriculumberaad’. Daarin moet worden afgestemd wat in de initiële lerarenopleidingen thuishoort, en hoe nieuwe inzichten en behoeftes vanuit werkveld of maatschappij gestructureerd ingebed worden in de opleidingen, inductietrajecten en professionalisering. Daarbij komt ook meer aandacht voor basisvaardigheden voor het primair en voortgezet onderwijs. De minister wil dat de lerarenopleidingen de kennisbases herijken, aansluitend op de kerndoelen en examenprogramma’s in het funderend onderwijs. Op die wijze moet een raamplan voor alle lerarenopleidingen worden ontwikkeld.

Kennisontwikkeling wil de minister versterken door de inrichting van een landelijk kennis- en coördinatiecentrum. Dat centrum legt verantwoording af over de uitvoering van de opdracht en waar nodig kan het Rijk de opdracht aanpassen, beperken of uitbreiden. Het centrum stelt experts van hogescholen en universiteiten en andere relevante partijen in het onderwijs aan, en laat hen samen opleidingskaders en landelijke instrumenten voor kennisdeling ontwikkelen. Het is nog de vraag of het curriculum voor de lerarenopleidingen wettelijk wordt vastgesteld. Het IBO stelt dat voor opdat het Rijk ook kan sturen op de inhoud van de opleidingen. Het besluit daarover wordt overgelaten aan minister Dijkgraaf.