Onderzoek

Literatuurstudie naar het voorkomen van ongelijkheidspraktijken in het hoger onderwijs

Diversiteit en inclusie is ook binnen de lerarenopleidingen een hot item.

Literatuurstudie naar het voorkomen van ongelijkheidspraktijken in het hoger onderwijs

Het is belangrijk dat opleidingen leraren aflevering die de diversiteit die we in het onderwijs tegenkomen representeren. In de genoemde studie gaat het om verschillen op basis van gender, ras/etniciteit, seksualiteit, klasse, beperking en hun intersecties.

Ondanks de gepleegde inzet op het aantrekken, binnenhouden en succesvol laten uitstromen van minderheidsgroepen op de lerarenopleidingen is het effect beperkt. Mbo-instromers, mannelijke studenten en studenten met een migratieachtergrond doen langer over de studie en stoppen vaker ongediplomeerd. Er zijn geen gegevens bekend over LHBTI+ studenten.

Effecten van ingezet beleid met betrekking tot versterking diversiteit zijn binnen het gehele hoger onderwijs laag. Om die reden hebben Zakia Essanhaji van de Vrije Universiteit Amsterdam en Marieke van den Brink van de Radboud Universiteit een (internationale) literatuurstudie uitgevoerd. Op basis daarvan selecteerden ze veertien ongelijkheidspraktijken die vaak voorkomen in het hoger onderwijs. De meeste geïnventariseerde studie betreffen het universitaire onderwijs en onderzoek maar het rapport levert zeker bruikbare informatie voor lerarenopleidingen die zich willen inzetten voor meer diversiteit.

Een belangrijke bevinding is dat zowel studenten als medewerkers met een migratieachtergrond last hebben van een gebrek aan identificatie en rolmodellen binnen de opleidingen. Ze missen medestudenten met eenzelfde profiel en herkennen ze zich vaak niet in de docenten die hen lesgeven waardoor ze zich minder thuis voelen.

Datzelfde geldt voor LHTBI+-studenten en studenten met een beperking. Een tweede belangrijke uitkomst is dat het studenten uit minderheidsgroepen vaker ontbreekt aan sociaal kapitaal dat het helpt bij de studie. Ze hebben geen netwerk waarbij ze zich kunnen aansluiten. Studenten met een migratieachtergrond en uit lagere sociale klassen hebben daar vaak ook geen tijd voor omdat ze moeten werken om hun studie te betalen.

Het rapport “Naar het inclusiever (her)maken van het hoger onderwijs: een review naar ongelijkheidspraktijken” is te downloaden.