Tijdschrift

Klaar voor de start?

Wat studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs leren over leesproblemen en dyslexie.

Klaar voor de start?

Leerkrachten basisonderwijs hebben een cruciale rol in het verzorgen van kwalitatief goed lees- en spellingsonderwijs. Hoe worden studenten aan de pabo voorbereid op deze rol? In deze verkennende studie staan twee onderzoeksvragen centraal: Over welke kennis m.b.t. dyslexie beschikken laatstejaars pabostudenten? En: Aan welke thema’s van dyslexie besteden reguliere voltijds pabo-opleidingen aandacht in de verschillende leerjaren?

Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden analyseerden we de resultaten van 52 studenten van 10 pabo’s, die een vragenlijst over hun vakinhoudelijke kennis hadden ingevuld. Gemiddeld beantwoordden zij ongeveer 60% van de vragen correct. De studenten hadden de meeste moeite met vragen die expliciet over de ondersteuningsniveaus gaan en de inzet van toetsen en methodes voor het begeleiden van leerlingen met (een vermoeden van) dyslexie. Meer dan de helft (55,7%) achtte zichzelf onvoldoende of matig voorbereid, ongeveer een derde vond zichzelf voldoende voorbereid en bijna 10% achtte zichzelf goed voorbereid op de onderwijspraktijk inzake dyslexie.

Vertegenwoordigers van 16 pabo’s hebben een curriculumvragenlijst ingevuld en aangegeven in hoeverre zij vinden dat studenten na afronding van de pabo voldoende voorbereid zijn op de onderwijspraktijk inzake dyslexie. Uit de resultaten bleek dat de meeste opleidingen in één of twee leerjaren aandacht besteden aan dyslexie. Het gaat dan meestal om oorzaken en gevolgen van dyslexie, signaleren van leesproblemen en effectief begeleiden en interventies. De lerarenopleiders vinden dat de studenten niet voldoende voorbereid zijn.

In de discussie doen we enkele aanbevelingen voor de pabo’s hoe ze (aanstaande) leraren samen met de opleidingsscholen nog beter kunnen toerusten voor de dyslexiepraktijk.

Lees verder via de mediatheek.

Over het Tijdschrift

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders is een gezamenlijke uitgave van Velon en VELOV. Het verschijnt vier keer per jaar, waarbij de vierde editie steeds een themanummer is. In het tijdschrift delen lerarenopleiders onderzoeksresultaten, praktijkervaringen, ideeën en opinies