Nieuws

Het regeerakkoord en lerarenopleiders

Wat lezen we uit het coalitieakkoord - dat de vier regerende partijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie) samen hebben opgesteld - voor de lerarenopleidingen?

Het regeerakkoord en lerarenopleiders

Het regeerakkoord 2021 – 2025: Omzien naar elkaar, vooruitzien naar de toekomst is beknopt. Zonder bijlagen telt het 43 pagina’s waarvan er vier over het onderwijs gaan. De lerarenopleidingen komen daarin als volgt aan bod:  

De coalitie wil investeren in goede leraren en schoolleiders
Om de onderwijskwaliteit in Nederland te verhogen, wordt geïnvesteerd in goede en voldoende leraren en schoolleiders. Daarvoor wordt structureel €800 miljoen per jaar uitgetrokken. Er wordt daarvoor ingezet op versterking van de kwaliteit van lerarenopleidingen met aandacht voor effectieve vakdidactiek, specialisatie in het jonge of oudere kind, digitale vaardigheden en passend onderwijs. De academische instroom wordt verhoogd. Er komt meer aandacht voor bijscholing en het bevorderen van professionele ontwikkeling. Beginnende leraren worden extra ondersteund en de opleiding voor zij-instromers wordt verbeterd door in te zetten op nog meer flexibiliteit.

Wat betreft het lerarentekort

Er wordt gestreefd naar uitbreiding van bestaande contracten. De coalitie wil naar één cao voor leraren en bestuurders vo en po en passend daarbij de loonkloof dichten.

Speciaal wat betreft de studenten

Er wordt ingezet op bevordering van de gelijke behandeling van alle studenten uit het mbo, hbo en wo, dus ook op de lerarenopleidingen. Iedereen moet in staat zijn om te studeren, ongeacht het inkomen van de ouders. Om die reden wordt in het studiejaar 2023/2024 de basisbeurs weer ingevoerd, aangevuld met een inkomensafhankelijke aanvullende beurs.

Het bindend studieadvies (BSA) wordt aangepast. Studenten die in het eerste jaar niet de BSA norm halen, krijgen de kans om in het tweede jaar de puntennorm alsnog te halen. Bij evident onvoldoende studievoortgang houdt de opleiding de mogelijkheid om een bindend studieadvies af te geven aan het einde van het eerste jaar en de student te begeleiden naar een beter passende opleiding. Het aangepaste BSA moet bijdragen aan het verhogen van het
studentenwelzijn. 


Gerda Geerdink (2 jaar geleden)

In het regeerakkoord staan de voornemens. Daarvan is niet bekend wanneer ze er precies aan gaan werken. Door Corona zijn er al wel tijdelijke aanpassingen rondom het Bindend Studieadvies geweest in voorgaande jaren en ook voor studiejaar 2022 – 2023 zijn weer aanpassingen gedaan. De Vereniging Hogescholen heeft besloten voor het hbo het BSA een jaar uit te stellen. Dus niet in het eerste jaar moeten studenten al aan de norm voldoen maar pas in het tweede studiejaar. De veertien universiteiten in Nederland hebben afgesproken dat ze hun normen met tien tot vijftien procent bijstellen.

Universiteiten verlagen norm bindend studieadvies


Janssen (2 jaar geleden)

Beste meneer-mevrouw,

Vanaf wanneer gaat de aanpassing van het BSA in?
En geldt dit ook voor universitaire opleidingen?

Met vriendelijke groet