Tijdschrift

De kracht van een persoonlijk verhaal

Oral history als methodiek voor inclusief en divers geschiedenisonderwijs op de tweedegraads lerarenopleiding.

De kracht van een persoonlijk verhaal

“Docenten aan de lerarenopleiding Geschiedenis van de HAN_University of Applied Sciences zijn in 2018 een project gestart gericht op het creëren van meer diversiteit in het curriculum en daardoor meer inclusiviteit voor studenten. Hiervoor is de onderzoeksmethode oral history geïmplementeerd in een onderwijsmodule in studiejaar twee met als doel andere verhalen en perspectieven toe te voegen aan de dominante vertogen in het curriculum.

In de periode november 2018-februari 2021 hebben achtereenvolgend drie cohorten tweedejaars studenten deelgenomen aan de nieuwe onderwijsmodule gebaseerd op het interviewen van ooggetuigen uit het recente verleden over thema’s die op dit moment geen deel uitmaken van het curriculum. Studenten zijn tijdens en na afloop van het project bevraagd met behulp van vragenlijsten en hebben schriftelijk gereflecteerd op de methodiek.

In dit artikel wordt allereerst ingegaan op theoretische uitgangspunten van oral history in het onderwijs en de methodische en didactische uitgangspunten van het project. Vervolgens is onderzocht hoe studenten leeropbrengsten van oral history onderwijs omschrijven, of ze de theoretische uitgangspunten van oral history onderwijs onderschrijven en wat de methodiek voor hen persoonlijk en professioneel betekent. Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan geconcludeerd worden dat oral history een bijdrage kan leveren aan een inclusiever en diverser geschiedeniscurriculum.”

Lees verder via de mediatheek van Velon.