Tijdschrift

Beste artikelen over het opleiden van leraren 2022

De Velon heeft de beste twee artikelen uit het Tijdschrift voor Lerarenopleiders 2022 bekendgemaakt bij het jaarcongres, 13 en 14 maart 2023 in Zwolle.

<strong>Beste artikelen over het opleiden van leraren 2022</strong>

Bij het Velon Congres 2022 is de eerste prijs voor het beste artikel uit het Tijdschrift voor Lerarenopleiders 2022 uitgereikt voor ‘Evidence-informed ontwikkelen en versterken van werkplekleren: van een complexe onderwijsproblematiek tot een nieuw traject.’ Dit artikel is geschreven door Elena Van den Broeck, Sabrina Govaerts, Gert Vanthournout, Inge Havermans, Annelies Aerts & Jo Van den Hauwe van de AP Hogeschool Antwerpen. De jury heeft gekozen uit alle artikelen uit het tijdschrift die zijn verschenen in 2022, behalve de artikelen waar zij zelf aan hebben meegeschreven.

De tweede prijs gaat dit jaar naar ‘Samen bouwen aan meer inclusief onderwijs: relevante inzichten voor de lerarenopleiding.’ Auteurs zijn Aster Van Mieghem (KU Leuven, Universiteit Antwerpen), Karine Verschueren (KU Leuven) en Elke Struyf (Universiteit Antwerpen).

Prijswinnaar: artikel over evidence informed leren

Dit winnende artikel illustreert hoe, aan de lerarenopleidingen kleuter- en lager onderwijs van de AP Hogeschool Antwerpen, het traject voor werkplekleren evidence-informed werd ontwikkeld aan de hand van Educational Design Research (EDR). Bij EDR versterken ontwerp- en onderzoeksactiviteiten elkaar cyclisch om zowel een kwaliteitsvolle interventie als wetenschappelijke inzichten te creëren. Het onderzoek toonde aan dat werkplekleren studenten meer ruimte biedt om verschillende competenties en beroepsrollen te verwerven. Tevens voelden werkplekstudenten zich sterker betrokken bij het schoolteam. Het team creëerde voor hen een veilig leerklimaat wat hun leerproces, motivatie en zelfvertrouwen ten goede kwam waardoor ze zich beter voorbereid voelden op het beroepsleven. Op basis van de onderzoeksresultaten werd het werkplektraject niet enkel herwerkt, maar ook structureel ingebed in het curriculum van de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs. Tevens wees het onderzoek op het cruciale belang van communicatie en kwaliteitsvolle samenwerking. Daarom werd in een tweede, kleinere cyclus getracht succesfactoren voor een kwaliteitsvolle samenwerking in kaart te brengen.

De motivatie van de jury

De jury oordeelde over het winnende artikel: een heldere formulering van onderzoeksdoelen en een onderzoeksgerichte aanpak om de nieuwe methodiek te ontwikkelen. Het artikel beschrijft een systematische verkenning (Educatief Design Research) van een (voor deze hogeschool nieuwe) manier van werkplekleren die hen onderbouwing biedt om dit te blijven toepassen. Dit is een gedegen en uitvoerig opgezet traject. De zorgvuldige manier van ontwikkelen en doorontwikkelen is een voorbeeld voor hoe evidence-informed onderzoek bijdraagt aan het verbeteren van onderwijspraktijken.

Tweede prijs: implementatie van inclusief onderwijs

De tweede prijs gaat naar een artikel over de implementatie van inclusief onderwijs (IO), hoog op de onderwijsbeleidsagenda van Vlaanderen en Nederland. In beide landen werden wetgevingen ingevoerd om de implementatie ervan te bevorderen. De implementatie van dit meer inclusieve beleid wordt door leraren als uitdagend ervaren. Om meer zicht te krijgen op de processen die schuilgaan achter de implementatie van inclusief onderwijs, werd een vier jaar durend doctoraatsonderzoek opgezet, waarin zowel theoretische als empirische inzichten gebundeld werden. In dit beschouwend artikel staan inzichten die volgens de auteurs relevant zijn voor lerarenopleidingen in Nederland en Vlaanderen. De jury vond dit een actueel en maatschappelijk relevant thema. Methodisch (casestudy en survey) mooie mix met sterke onderbouwing vanuit kwantitatief onderzoek. Het kwalitatieve deel (casestudy) gaf relevante inzichten in de complexiteit van de professionaliseringspraktijk.

Jurysamenstelling en beoordeling

De jury van de prijs voor het beste artikel van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders 2022 bestond uit de redactie van het tijdschrift. Alle artikelen uit jaargang 2022 deden mee aan jurering, met uitzondering van artikelen waarvan redactieleden (mede) auteur waren. De artikelen zijn door de redactie integraal beoordeeld op een 7-puntsschaal, waarbij een score ‘7’ stond voor ‘een top-artikel’ en een score 1 voor een ‘weinig aansprekend artikel’. De prijzen worden toegekend aan de artikelen met de hoogste score.

Het Tijdschrift voor Lerarenopleiders wordt elk kwartaal uitgebracht door Velon, de Vereniging van Lerarenopleiders Nederland. Meer over dit tijdschrift is hier te vinden.