Publicaties

Advies van de Onderwijsraad: ‘Taal en rekenen in het vizier’

Om te zorgen dat het onderwijs in taal- en rekenen goed wordt en blijft, adviseert de Onderwijsraad een integrale en structurele focus op taal en rekenen van alle betrokkenen waaronder de lerarenopleidingen.

Advies van de Onderwijsraad: ‘Taal en rekenen in het vizier’

De raad beveelt de rijksoverheid aan heldere doelen te formuleren voor het taal- en rekenonderwijs in de landelijke einddoelen en niveaus (kerndoelen, exameneisen, kwalificatie-eisen en referentieniveaus) en structureel te monitoren of die doelen worden behaald.

Andere aanbevelingen zijn:

  • veranker taal- en rekenonderwijs in alle vakken en leergebieden;
  • stel hoge eisen aan het uitstroomniveau van taal en rekenen aan de lerarenopleidingen;
  • versterk de kwaliteit van het professioneel handelen in het taal- en rekenonderwijs.

De Onderwijsraad doet de aanbeveling hoge eisen te stellen aan het uitstroomniveau van taal en rekenen aan de lerarenopleidingen. Er bestaan nu te veel zorgen over de vakdidactische vaardigheden in taal- en rekenonderwijs en de eigen taal- en rekenvaardigheden van afstudeerders aan de lerarenopleidingen. Om de kwaliteit van de uitstroom vanuit lerarenopleidingen te bewaken, beveelt de raad een verplichte centrale eindtoets taal en rekenen aan op pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen Nederlands en wiskunde.

De eindtoets zou zowel een theorie- als een praktijkdeel moeten bevatten en toetsen of studenten (1) zelf taal en rekenen voldoende beheersen en (2) over voldoende vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden beschikken om taal- en rekenonderwijs te geven. Een aparte aanbeveling betreft het versterken van de kwaliteit van het professioneel handelen in het taal- en rekenonderwijs bij reeds werkzame leraren.

De Onderwijsraad beveelt aan meer werk te maken van continue professionalisering op dit gebied.

Lees meer via de website van de Onderwijsraad.